Projektin riskit hallintaan

500,00 

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät projektin riskienhallinnan käsitteet ja päävaiheet. Osaat soveltaa jokaisessa vaiheessa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja. Sinulla on koulutuksen jälkeen edellytykset laatia organisaatiollesi riskienhallintasuunnitelman. Osaat tunnistaa ja luokitella erilaisia projektiriskejä ja laatia näiden perusteella riskirekisterin.
Koulutus antaa edellytyksiä laadulliseen projektin riskiarviointiin sekä riskien syy-seuraus prosessikaavioiden laatimiseen. Osallistuja pystyy koulutuksen tiedoilla arvioimaan sekä projektiriskien todennäköisyyttä että vaikuttavuutta.
Koulutus antaa myös edellytykset laatia riskien toimenpidesuunnitelman, jossa määritellään tarkemmat keinot, kustannukset, vastuut ja ajoitus riskien ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi, siirtämiseksi tai riskien hyväksymiseksi. Sinulla on myös tarvittava osaaminen riskien seurantaan ja valvontaan mm. muutoshallintajärjestelmää hyödyntäen.
Käytännönläheinen koulutus antaa projektipäällikölle selkeät toimintaohjeet riskihallinnan kokonaisvaltaiselle suunnittelulle ja toteutukselle.
Kansainväliset projektihallintaa koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että iso osa projekteista ei saavuta niille määriteltyjä tuloksia tai asetettuja tavoitteita. Epäonnistumisiin vaikuttavat mm. puutteellinen suunnittelu, huono projektihallintaosaaminen, puutteet ihmisjohtamistaidoissa, liian tiukka aikataulu, pieni budjetti tai johdon sitoutumisen puute.
Kaikki nämä asiat muodostavat projektiriskejä, eli tekijöitä jotka vaikuttavat kielteisesti projektien onnistumiseen. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tulokselliset ja tehokkaat projektipäälliköt osaavat myös riskien hallintaan liittyvät tehtävät.
Projektiriskit-koulutus tarjoaa riskien hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen syventyvän tietopaketin. Käytännönläheiset harjoitukset ja niissä hyödynnettävät työkalut antavat osallistujalle hyvät eväät laadukkaaseen ja tehokkaaseen riskien hallintaan.
Kansainvälisiin standardeihin perustuva valmennussisältö (PMI/PMBOK) mahdollistaa riskienhallinnan myös monikansallisten projektien hallinnoinnissa. Koulutus kattaa kronologisessa järjestyksessä riskien hallinnan päävaiheet ja niissä suoritettavat tehtävät ja käytössä olevat työkalut.
Koulutukseen kuuluu riskien hallinnan suunnittelu, riskien tunnistaminen, riskien laadullinen arviointi, riskien määrällinen arviointi, riskien toimenpidesuunnitelmien laadinta sekä riskien seuranta ja valvonta.

Lue lisää