Mikä on Scrum Master? – Tehtävät, vastuut ja palkka vuonna 2024

Published 23.4.2024
Reading time approx 5 min

Scrum Masterin perusteiden ymmärtäminen

Scrum Master auttaa Scrum-tiimiä ja ympäröivää organisaatiota luomaan arvokkaita lopputuloksia Scrum-viitekehystä ja ketteriä toimintatapoja hyödyntäen. Lyhyesti kuvattuna Scrum toimii seuraavasti: tuotteen omistaja esittelee ratkaistavan tarpeen tai ongelman, jonka jälkeen Scrum tiimit lyhyitä kehityssyklejä, Sprinttejä, löytääkseen parhaan tavan ongelman tai tarpeen ratkaisemiseksi.  Sprintit koostuvat toistuvista sykleistä, joiden aikana Scrum tiimin jäsenet tekevät aktiivista yhteistyötä mahdollistaakseen tuotteiden ja palveluiden laadukkaan kehityksen koko elinkaaren aikana.

Scrumin tehokas hyödyntäminen mahdollistaa yrityksille parhaimmillaan käyttökelpoisen ja arvokkaan tuotoksen tyypillisesti 2–4 viikon välein. Scrum Master tukee ja auttaa organisaatioita ja tiimejä saamaan Scrumista tehokasta, arvoa tuottavaa ja hyödyllistä, missä ihmisillä on mahdollisuus keskittyä ja sitoutua valittuihin tavoitteisiin, olla avoin ja rohkea ja missä kunnioitetaan toinen toisiaan asiantuntijoina ja ihmisinä.

Mikä on Scrum Master?

Scrum master vastuussa siitä, että Scrumia hyödynnetään Scrum-oppaan mukaisesti. He ovat lisäksi vastuussa Scrum tiimin tehokkuudesta auttamalla Scrum-tiimiä ja ympäröivää organisaatiota parantaa toimintatapojaan. Scrum Master myös vaikuttaa osaltaan esteiden ja häiriötekijöiden poistamiseen, jotka hidastavat ja haittaavat tiimin arvontuottoa. He tekevät tätä joko parantamalla tiimin ja kehittäjien taitoja ratkaista omia esteitään, fasilitoimalla tehokasta ongelmanratkaisua eri sidosryhmien kanssa tai kädet savessa työstämällä haasteita ja häiriötekijöitä pois yhdessä organisaation kanssa.

Scrum Master on Scrum-tiimin jäsen, jolle on annettu erityisvastuualue Scrumin ja ketteryyden valmentajana. Heillä on asema, jota parhaimmillaan hyödynnetään laaja-alaisesti ketteränä valmentajana tiimeistä johtotasolla asti, mutta jota myös alihyödynnetään tiimin palaverien ja työkalujen sekä valitun prosessin ohjaajana. Scrum Master työskentelee aktiivisesti kehittäjien, tuoteomistajan, organisaation esihenkilöiden, liiketoiminnan sidosryhmien, projektipäälliköiden ja muiden tarvittavien roolien kanssa, mahdollistaen tehokkaan yhteistyön ja arvoa tuottavan ketterän kehityksen.

Hyvälle Scrum Masterille ei riitä, että hän tietää Scrumin teorian ja miten Scrumia käytetään, hänellä on oltava taitoja myös parantaa Scrumia, parantaa tuotteita ja palveluita arvokkaammiksi Scrumin avulla, optimoida tuotteen arvovirtaa kuin optimoida ja parantaa myös koko organisaatiota ketterässä toimintamallissa. Tämä vaatii niin pehmeitä ihmistaitoja kuin Systeemiajattelun kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa hidasteita ja hukkaa, kuin myös ketterän tuotekehityksen ja toimintamallien syvää ja aitoa ymmärtämistä.

Scrum Masterin tehtävät

Scrum Masterin vastuualue on keskeinen tavoiteohjatun, pala kerrallaan lisäävästi kehittävän ketterän toimintamallin onnistumisessa, ja Scrum Masterin vastuulla on Scrum-tiimin tehokkuus, minkä takia hän mahdollistaa, opettaa, valmentaa, tai tarvittaessa käärii hihat ja työskentelee kädet savessa eri tehtävien kanssa, jotta tiimin suorituskyky ja projektin tai tuotekehityksen eteneminen on mahdollista.

Alla esimerkkejä tyypillisistä Scrum Masterin tehtävistä:

  1. Scrum tapahtumien fasilitointi: Scrum Master voi tarvittaessa fasilitoida Scrum viitekehykseen kuuluvia tapahtumia kuten Sprintin suunnittelua, päivittäispalaveria, Sprintin katselmointia ja Sprintin retrospektiiviä auttaakseen tiimiä ymmärtämään niiden merkitys ja saamaan niistä tuloksekkaita, sekä lisätäkseen tapahtumien fasilitointitaitoja myös muille tiimin jäsenille, jotta Scrum Masterista ei tule työskentelyn pullonkaulaa.
  2. Esteiden poistaminen: Scrum Master tunnistaa ja nostaa esiin poistaa esteitä, jotka voivat hidastaa tiimin työskentelyä. Esteet voivat olla teknisiä, prosessiin liittyviä tai tiimin dynamiikkaan liittyviä. Scrum master valmentaa Scrum tiimiä ratkomaan heidän vaikutusvallassaan olevia esteitä itse, ja työskentelee organisaation kanssa yhteistyössä ratkoakseen esteitä, jotka ovat Scrum tiimin jäsenten vaikutusvallan ulkopuolella.
  3. Ketterä valmentaminen: Scrum Master valmentaa tiimiä ja organisaatiota toimimaan Scrumin, arvontuoton ja kokemusperäisen ketterän toimintamallin periaatteiden ja käytäntöjen parissa. He tukevat tiimiä ja organisaatioita itseorganisoitumisen ja päätöksenteon ja toimintamallien parantamisen osalta.
  4. Tiimin suojeleminen: Scrum Master suojaa tiimiä ulkopuolisilta häiriöiltä ja keskeytyksiltä, jotka tuovat häiriötä ja vaarantavat tiimiläisten mahdollisuuden keskittyä ja saavuttaa Sprintin tavoite.
  5. Viestinnän ja yhteistyön helpottaminen: Scrum Master poistaa esteitä Scrum tiimin ja sidosryhmien (niin sisäisten kuin ulkoisten) väliltä. Hän mahdollistaa ja auttaa kehittäjien, tuoteomistajan ja organisaation välisen kommunikaation selkeyden ja toimintojen läpinäkyvyyden edistäen näin avoimuutta ja yhteistyötä.
  6. Ketterän tuotekehityksen mahdollistaminen: Scrum Master auttaa tuoteomistajaa ja ympäröivää organisaatiota ymmärtämään kokemusperäisen (empiirisen) tuotekehityksen hyödyt ja avustaa mm. löytämään erilaisia tapoja löytää ja priorisoida arvoa tuottavien kehityskohteita sekä luomaan selkeä ja tehokas tuotteen tavoite (Scrum tiimin pitkän aikavälin tavoite) tätä työtä tukemaan.

Scrum Masterin rooli on monipuolinen ja elintärkeä Scrumia hyödyntävien organisaatioiden ja siellä toimivien Scrum-tiimien menestykselle.

Mikä on Scrum?

Scrum on viitekehys, joka auttaa tuottamaan arvoa ratkaisemalla kompleksisia ongelmia joustavasti. Scrumin ytimessä on asiantunteva ja moniosaava tiimi, joka sitoutuu saavuttamaan tavoitteet ja ratkomaan asiakkaan ja loppukäyttäjän haasteet parhaalla mahdollisella tavalla. Pystyäkseen tähän, tiimit tarvitsevat läpinäkyvyyttä niin toimintaympäristöönsä kuin asiakkaiden sekä liiketoiminnan tarpeisiin. Lisäksi heille on tarjottava säännöllinen mahdollisuus tarkastella niin edistymistään tavoitteita kohti kuin myös toimintatapojaan ja kykyään tuottaa laadukkaita lopputuloksia.

Scrum mahdollistaa säännöllisen pysähtymisen ja tarkastelun luontaisesti rytmittämällä tiimien tekemistä enintään kuukauden pituisiin Sprintteihin. Jokaisen Sprintin alussa pidetään Sprintin suunnittelu, missä kirkastetaan sen hetken tärkein tavoite ja tarvittava työ sen saavuttamiseksi. Tiimin työskennellessä valittua tavoitetta kohti, analysoivat tiimiin kuuluvat kehittäjät päivittäin edistymistään tavoitteen saavuttamiseksi ja Sprintin aikaisten yllätysten vaarantaessa tavoitteen saavuttamisen tekevät tarvittaessa yhteistyötä koko Scrum-tiiminä ratkaisun löytämiseksi.

Lopulta Sprintin päättyessä Scrum-tiimi tarkastelee yhdessä lähimpien sidosryhmiensä kanssa valitun tavoitteen konkreettista lopputulosta Sprintin katselmoinnissa. Valmiin lopputuloksen lisäksi samalla tarkastellaan edistymistä kohti tuotteen pitkän aikavälin tavoitetta ja kirkastetaan mahdollisia seuraavia askeleita, joita Scrum-tiimin on otettava.

Viimeisenä asiana ennen uuden Sprintin alkua, Scrum-tiimi pysähtyy miettimään Sprintin retrospektiivissä, miten heidän päivittäisestä työstään on mahdollista saada tulevaisuudessa yhä parempaa, laadukkaampaa ja tuottavampaa. 

Millainen on Scrum Masterin palkka?

Scrum Masterin palkkaan Suomessa vaikuttaa monta tekijää, kuten henkilön oma kokemus, sekäyrityksen sijainti, koko ja toimiala. Keskimäärin Scrum Masterien vuosipalkat Suomessa liikkuvat noin 40 000–70 000 euron välillä, selviää Oikotien ja Duunitorin keräämistä tiedoista. On kuitenkin mahdollista, että erityisen kokeneet Scrum Masterit suurissa yrityksissä tai työskennellessään erityisen kysytyillä toimialoilla voivat tienata enemmän.

Muista, että palkka voi vaihdella merkittävästi riippuen tehtävän vaatimuksista, kuten erityisosaamisesta tai suoritetuista sertifikaateista, sekä kyvystäsi neuvotella palkkasi. Lisäksi työn sijainti Suomessa voi vaikuttaa palkkaan, sillä tietyillä alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, palkat ovat yleensä korkeampia johtuen elinkustannusten suuremmasta tasosta.

Haluatko kouluttautua Scrum Masteriksi?

Tieturilta löytyy tähän erinomaisia kursseja:

Tags

Scrum Master