Ryhtiä luovuuteen projektien fasilitointi-menetelmillä!

Published 8.8.2017
Reading time approx 3 min

Ominaista projekteille on niiden uniikki luonne. Kertaluonteisten ja usein monimutkaisten kokonaisuuksien aikaansaanti edellyttää erilaisten osaamisten, tietojen ja kokemusten yhdistämistä uudella ja luovalla tavalla. Tämä edellyttää projektipäällikön kykyä innostaa tiiminjäseniä antamaan panoksensa yhteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Tehokas työskentely edellyttää ryhmätyömenetelmien tuntemusta ja soveltamista.

Ryhmätyömenetelmillä voidaan tehokkaasti ideoida uusia ratkaisuja, edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä oppia toisiltamme uusia asioita.

Yhteistoiminnallisella oppimisella siirretään ja jalkautetaan nopeasti uutta tietoa organisaatioissa. Tuplatiimi-tekniikalla valitaan tiimin näkökulmasta tehokkaimmat ongelmaratkaisukeinot. Ideakävelyllä identifioidaan suuri määrä luovia ideoita hyödyntämällä tiimin jäsenten monipuolisia tietoja ja kokemuksia. Alla on jokaiselle tekniikalle oma toimintasuunnitelmansa. Näin saat ryhmäsi nopeasti toimimaan hyvin yhteen.

Yhteistoiminnallista oppimista voidaan soveltaa tiimeissä esimerkiksi yhteisen projektityömallin jalkauttamisessa. Tällaisessa tilanteessa voidaan edetä seuraavasti:

 1. Tiimi tekee päätöksen uuden projektityömallin käyttöönotosta (prosessit, mallipohjat jne.)
 2. Tiimi tutustuu malliin, esim. aineistoja ja valmennuksia hyödyntäen.
 3. (Yhteistoiminnallinen oppiminen alkaa:) Tiimi jaetaan ohjaajan tuella esim. viiteen 5-hengen pienryhmään. Jokainen ryhmä saa oman aiheensa, esim. projektityömallin prosessit, projektityömallissa hyödynnettävät mallipohjat ym.
 4. Keskusteluissa pienryhmät identifioivat omaan aiheeseen liittyviä keskeisiä asioita (esim. 20 minuutin jakson aikana).
 5. 20 minuutin jakson päättyessä jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan esittelijän. Esittelijä jää omaan ryhmäänsä. Muut ryhmän jäsenet siirtyvät seuraavaan 5-hengen pienryhmään.
 6. Jokaisen pienryhmän esittelijä esittää oman ryhmänsä aiheen tulokset (ensimmäisen 20 minuutin työn tulokset).
 7. Uudessa kokoonpanossa täydennetään ja muokataan aikaisempia tuloksia. Näin jalostetaan ja jalkautetaan yhteisesti opittuja asioita.
 8. Oppimisprosessia monipuolistetaan esittelijöiden jatkuvalla vaihtamisella. Näin osallistujat toimivat harjoituksen aikana sekä ”opettajan” että ”oppilaan” roolissa.
 9. Lopuksi ryhmätyön ohjaaja pyytää alkuperäisiä ryhmiä kiteyttämään keskeisimmät omaan aiheeseensa liittyvät havainnot.

Tuplatiimimenetelmää voidaan soveltaa tiimien ongelmanratkaisutehtävissä, esimerkiksi seuraavasti:

 1. Tiimi määrittelee käsiteltävät ongelmat.
 2. Jokainen osallistuja identifioi 5-10 ongelmaan liittyvää keskeistä ratkaisuehdotusta.
 3. Muodostetaan työparit, joissa jokainen pari identifioi 4-5 parasta ehdotusta.
 4. Jokainen pari esittelee omat ehdotukset koko tiimille. Yhteiskeskustelua ei tässä vaiheessa käydä.
 5. Muodostetaan kahden parin ryhmiä (neljä henkeä). Nämä valitsevat keskuudestaan viisi eniten tukea saaneet ehdotukset.
 6. Jäljelle jääneet ehdotukset ryhmitellään aihepiireittäin ohjaajan avustuksella. Näistä keskustellaan, ehdotuksia yhdistellään ja tarvittaessa vähennetään ehdotuksien kokonaismäärää äänestämällä.
 7. Jäljelle jäävistä ehdotuksista laaditaan yhdessä toimintasuunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi.

Ideakävelyä hyödyntäen voidaan kerätä iso määrä uusia ideoita. Menetelmää käytetään seuraavasti:

 1. Jokainen tiiminjäsen kirjoittaa omalle ryhmätyötilan seinätaululle käsittelyssä olevaan aiheeseen liittyviä ideoita.
 2. Ryhmäläiset kiertävät ryhmätyötiloissa ja lisäävät seinätauluille uusia aiheisiin liittyviä ideoita.
 3. Kun omia uusia ideoita ei enää synny, siirretään omasta seinätaulusta jo kirjoitettu idea eteenpäin seuraavalle henkilölle/seinätaululle.
 4. Ideoiden siirtoa jatketaan, kunnes jokainen on saanut takaisin aikaisemmin eteenpäin siirtämänsä idean.

Toivotan kaikille oikein innostavia ja viihtyisiä ryhmätyökokemuksia!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot >>
Projektipäällikön keskeiset taidot >>
Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta >>

About author:

Niklas Reuter

Tags

Projektipäällikkö Tiimityö