Agile, Lean ja Scrum

SAFe®n (Scaled Agile Framework®) arvomaailma

Anssi Rusanen

Scaled Agile Framework® on suurempia organisaatioita varten suunniteltu viitekehys. Tämänhetkisistä ketteristä malleista se on järein ja skaalautuvin. Se onkin selkeä markkinajohtaja, ja sitä käytetään yli 20 000 yrityksessä maailmanlaajuisesti.

SAFe:en on vahvasti sisäänrakennettu Lean johtamisfilosofia, kyky reagoida muutoksiin ketteryyden avulla (Agile) sekä organisaation saumaton yhteentoiminta (DevOps).

SAFe tuo organisaatioille hyötyä asettamalla asiakkaan keskiöön. Oikeiden asiakastarinoiden avulla laatu kasvaa huomattavasti ja tuotteet saadaan markkinoille nopeammin. Kun toiminnallisuudet vastaavat aitoon asiakastarpeeseen, myös arvon tuottaminen kasvaa. SAFea käyttävissä organisaatioissa on huomattu myös 30 % kasvu työntekijöiden tyytyväisyydessä.

SAFe rakentuu ydinkompetensseille, ydinarvoille, Lean- ja ketterälle ajattelutavalle sekä SAFen periaatteille. Keskityn tässä blogissa näihin perusteisiin.

SAFen seitsemän ydinkompetenssia

SAFen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2011. Tällä hetkellä SAFesta on tarjolla SAFe 5 ketterille yritykselle (for Lean Enterprises), joka pohjaa seitsemään ydinkompetenssiin:

1. Lean-ketterä johtaminen (Lean-Agile Leadership)
2. Tiimin ketteryys ja ketteryyden tekniikka (Team and Technical Agility)
3. Ketterä tuotetoimitus (Agile Product Delivery)
4. Yritysratkaisun toimituskompetenssi (Enterprise Solution Delivery)
5. Lean-portfolion hallinta (Lean Portfolio Management)
6. Organisaation ketteryys (Organizational Agility)
7. Jatkuvan oppimisen kulttuuri (Continuous Learning Culture)

SAFen neljä ydinarvoa

SAFen arvot kuvaavat ihmisten ja organisaation toimintaa, ottamatta kantaa siihen, kuinka toiminta on toteutettu. Edellä kerrottujen seitsemän periaatteen lisäksi SAFe perustuu neljälle ydinarvolle:

1. Hankkeen toimeenpano (Program execution)
2. Kohdistaminen (Alignment)
3. Sisäänrakennettu laatu (Built-In Quality)
4. Läpinäkyvyys (Transparency)

Kaikki pyrkivät yhdessä osallistumaan ja varmistamaan arvontuoton asiakkaalle sekä tietävät yhteisen tavoitteen ja ymmärtävät, minne ollaan matkalla. Tavoitteeseen pyritään yhdessä.

Ketterille malleille on yhteistä, että niissä tuotteesta rakennetaan kerralla valmiiksi pieniä palasia. Tällöin laatu rakentuu tuotteeseen sisään, eikä laadun varmistaminen ole enää projektin viimemetreillä, kuten vesiputousmallissa.

Kaikki tehtävä työ on läpinäkyvää. Kussakin hetkessä tehtävä työ ja miten työtä tehdään, kuten myös kaikki tuleva työ, on näkyvissä. Ei siis vain saatavilla, vaan näkyvissä. Kuka tahansa voi koska tahansa nähdä, miltä tehtävä työ näyttää, jolloin raportointikoneisto voi olla pienempi.

Lean- ja ketterä ajattelutapa

SAFen ketterää ajattelutapaa kuvaa Lean-talo. Sen perustan muodostaa Lean- ja ketterä johtaminen, jota ilman mitään muuta on vaikea rakentaa. Talon kattona on arvontuotto, jota tukee neljä pylvästä.

Lean-Agile talo
© Scaled Agile Inc.

Ensimmäinen pylväistä on ihmisten ja kulttuurin kunnioittaminen. Ihmiset tekevät työn ja heistä on pidettävä huolta sekä rakennettava heille turvallinen ympäristö.

Toinen pylväs on virtaus (flow), jonka tavoitteena on saada työ menemään sujuvasti läpi organisaation.

Kolmas pylväs on innovaatio (innovation). SAFessa pyritään rakentamaan innovaatioita tukeva ympäristö. Innovaatioita varten täytyy jättää aikaa myös luovalle, vapaalle ajattelulle. Organisaation tulee löytää toimintatapoja, jotka tukevat ihmisten luovuutta.

Neljäs pylväs on periksiantamaton parantaminen (relentless improvement). Parantamisen tulee olla jatkuvaa, aktiivista, ja tapoja kehittää toimintaa etsitään jatkuvasti. Kun parannuksia tehdään jatkuvasti, pienillä askelilla, ne tulevat tehtyä ja organisaatio muuttuu nopeammin ja tehokkaammin kuin isoilla kehitysprojekteilla.

SAFen Lean- ja ketterät periaatteet

SAFen roolit ja toiminnot perustuvat kymmeneen perusperiaatteeseen.

SAFen Lean-ketteryyys perusperiaatteet

1. Take an economic view

Päätöksiä ohjataan aina parhaimman kokonaistaloudellisen ajattelun periaatteen perusteella.

2. Apply systems thinking

Millaisen systeemin/järjestelmän meidän tuotteemme tarvitsee? Ajatuksena on optimoida organisaatiota sekä tuotetta kokonaisuutena. Yksittäisinä osina osakokonaisuudet eivät välttämättä ole optimaalisia, mutta kokonaisuutena ne hyödyntävät systeemiä mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvä esimerkki tästä on, että ihmisiä ei allokoida tehtäville vaan he vetävät itselleen työtä sen mukaan, mikä on arvontuotannon kannalta optimaalisinta. Tämä varmistaa sen, että asiat kulkevat sujuvasti arvovirrassa.
Toinen systeemi on itse tuote, jota pyritään ajattelemaan kokonaisvaltaisesti; mikä on tuotteen kokonaismenestyksen kannalta optimaalisinta.

3. Assume variability; preserve options

Tuntematonta suunnitellessa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, mihin edetään. Näin voidaan valita sopiva etenemisvaihtoehto tilanteen mukaan.

4. Build incrementally with fast, integrated learning cycles.

Kun tuotetta rakennetaan inkrementaalisesti, nopeilla sykleillä, kerätään palautetta sekä opitaan sitä mukaan kuin tehdään. Aina kun opimme syklin päätteeksi jotain, pystymme 3. periaatteen mukaisesti valitsemaan sopivan etenemisvaihtoehdon jatkoon.

5. Base milestones on objective evaluation of working systems.

Tehdyn työn edistymistä ei seurata perinteisen projektin portti/vaihemallilla, vaan sen sijaan tarkkaillaan tuotetta ja sen etenemistä.

6. Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths.

Tavoitteena on saada tehtävien läpivirtaus organisaatiossa mahdollisimman tehokkaaksi. Kun työ tehdään pienemmissä erissä sekä samalla hallitaan työjonojen pituuksia ja työmääriä, saadaan työ nopeammin läpi tuotantoketjun.

7. Apply cadence, synchronize with cross-domain planning.

Työskentelyn rytmi eli kadenssi. Tiimit työskentelevät samassa tahdissa, ja tekeminen synkronoidaan eri tiimien kesken.

Rytmin synkronoituminen taataan sillä, että eri liiketoimintojen edustajat kootaan suunnittelemaan yhdessä säännöllisesti, rytmin mukaisesti.

8. Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers.

Tietotyöläinen tekee työtä aivoillaan, joten motivointina keppi ja porkkana toimii huonosti, jopa haitaten edistymistä. Motivaatiota varten ympäristöstä tulee löytyä sisäisiä motivaattoreita, jotka mm. Daniel Pinkin mukaan muodostuvat kolmesta tekijästä: autonomia (autonomy), taidot (mastery), tarkoitus (purpose).

9. Decentralize decision-making.

Parhaat päätökset syntyvät siellä, missä työtä tehdään. Johtamismallilla pyritään osallistamaan työntekijät päätöksen tekoon, koska heillä on paras tieto päätöksen pohjaksi.

10. Organize around value.

Organisoidutaan arvon ympärille ja pyritään tunnistamaan asiakkaalle tuotettava arvo. Ihmisiä ei enää organisoida niin, että ihmisille etsitään työtä vaan tunnistetaan työ (arvo asiakkaalle) ja mietitään, keitä sen tuottamiseen tarvitaan.

Koulutusta ketteryyteen

Tietoa kirjoittajasta:
Anssi Rusanen

Anssi Rusanen

Anssilla on pitkä kokemus ketteristä menetelmistä, transformaatioista niihin sekä tiimien ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Anssi toimii Tieturilla seniorikonsulttina. Hän on sertifioitu SAFe Program Consultant (SPC).

Anssi on toiminut monenlaisissa rooleissa ketterissä sekä sellaisiksi siirtyvissä organisaatioissa, erityisesti haluten auttaa ihmisiä ja heidän toimintaansa kaaoksen keskellä.

Asiasanat: Ketteryys, SAFe