SAFe®n (Scaled Agile Framework®) arvomaailma

Julkaistu 3.5.2022 | Päivitetty 1.6.2023
Lukuaika noin 5 min

Scaled Agile Framework® on suurempia organisaatioita varten suunniteltu viitekehys. Tämänhetkisistä ketteristä malleista se on järein ja skaalautuvin. Se onkin selkeä markkinajohtaja, ja sitä käytetään yli 20 000 yrityksessä maailmanlaajuisesti.

SAFe:en on vahvasti sisäänrakennettu Lean johtamisfilosofia, kyky reagoida muutoksiin ketteryyden avulla (Agile), loppukäyttäjille parhaan kokemuksen ja arvon kehittäminen (LeanUX)  sekä organisaation saumaton yhteentoiminta (DevOps).

SAFe tuo organisaatioille hyötyä asettamalla asiakkaan keskiöön. Oikeiden asiakastarinoiden avulla laatu kasvaa huomattavasti ja tuotteet saadaan markkinoille nopeammin. Kun toiminnallisuudet vastaavat aitoon asiakastarpeeseen, myös arvon tuottaminen kasvaa. SAFea käyttävissä organisaatioissa on huomattu myös 30 % kasvu työntekijöiden tyytyväisyydessä.

SAFe rakentuu ydinkompetensseille, ydinarvoille, Lean- ja ketterälle ajattelutavalle sekä SAFen periaatteille. Tässä blogissa keskitytään näihin perusteisiin.

SAFen seitsemän ydinkompetenssia

SAFen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2011. Tällä hetkellä SAFesta on tarjolla SAFe 6 ketterille yritykselle (for Lean Enterprises), joka pohjaa seitsemään ydinkompetenssiin:

 1. Lean-ketterä johtaminen (Lean-Agile Leadership)
 2. Jatkuvan oppimisen kulttuuri (Continuous Learning Culture)
 3. Tiimin ketteryys ja ketteryyden tekniikka (Team and Technical Agility)
 4. Ketterä tuotetoimitus (Agile Product Delivery)
 5. Yritysratkaisun toimituskompetenssi (Enterprise Solution Delivery)
 6. Lean-portfolion hallinta (Lean Portfolio Management)
 7. Organisaation ketteryys (Organizational Agility)

SAFen neljä ydinarvoa

SAFen arvot kuvaavat ihmisten ja organisaation toimintaa, ottamatta kantaa siihen, kuinka toiminta on toteutettu. Edellä kerrottujen seitsemän periaatteen lisäksi SAFe perustuu neljälle ydinarvolle:

 1. Yhteinen suunta (Alignment)
 2. Läpinäkyvyys (Transparency)
 3. Ihmisten kunnioitus (Respect for People)
 4. Periksiantamaton parantaminen (Relentless Improvement)

Kaikki pyrkivät yhdessä osallistumaan ja varmistamaan arvontuoton asiakkaalle sekä tietävät yhteisen tavoitteen ja ymmärtävät, minne ollaan matkalla. Tavoitteeseen pyritään yhdessä.

Kaikki tehtävä työ on läpinäkyvää. Kussakin hetkessä tehtävä työ ja miten työtä tehdään, kuten myös kaikki tuleva työ, on näkyvissä. Ei siis vain saatavilla, vaan näkyvissä. Kuka tahansa voi koska tahansa nähdä, miltä tehtävä työ näyttää, jolloin raportointikoneisto voi olla pienempi.

Ihmiset ovat tekemisen ytimessä, oli kyseessä sitten loppuasiakas tai järjestelmän kehittäjä. Kunnioitetaan heidän asiantuntemustaan ja taitojaan ratkaista haastaviakin ongelmia. Pidetään heistä huolta ja annetaan kaikille mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Parantamisen tulee olla jatkuvaa, aktiivista, ja tapoja kehittää toimintaa on etsittävä jatkuvasti. Kun parannuksia tehdään jatkuvasti, pienillä askelilla, ne tulevat tehtyä ja organisaatio muuttuu nopeammin ja tehokkaammin kuin isoilla kehitysprojekteilla.

Lean- ja ket­te­rä ajat­te­lu­ta­pa

SAFen ketterää ajattelutapaa kuvaa Lean ajattelun periaatteet sekä ketteryyden arvot. Lean-ajattelussa tavoitteena on mahdollistaa nopea arvontuotto asiakkaalle turhaa työtä ja hidasteita vähentämällä sekä jatkuva parantaminen täydellisyyttä tavoittelemalla. Ketteryyden ytimessä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö, valmiit arvokkaat lopputulokset sekä kyky vastata muutoksiin.

© Scaled Agile Inc.

Lean ajattelussa ensimmäinen periaate keskittyy arvon tunnistamiseen. SAFen toimitusjunissa onkin tärkeää ymmärtää miten kehitettävät tuotteet luovat arvoa asiakkaille?

Seuraavaksi on tunnistettava arvovirrat. Mitä vaiheita kehitettävien tuotteiden arvontuotto pitää sisällään? Miten operatiiviset liiketoiminnot tuottavat arvoa asiakkailleen?

Kolmantena on työn ja arvon virtauksen luonti. Mitkä asiat mahdollistavat arvokkaan työn virtauksen läpi arvovirran? Mitkä asiat hidastavat työn tehokasta edistymistä?

Neljäs periaate on imuohjauksen luonti. Työtä ei luoda varastoon etukäteispainotteisesti, vaan työtä tehdään juuri sen mukaisesti mitä seuraavassa työvaiheessa on tilaa ottaa uutta sisään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että annetaan asiakkaan ”vetää arvoa luokseen” kehittäjiltä.

Viimeinen Lean ajattelun periaate on täydellisyyden tavoittelu. Päivittäisen arjen, laadun ja toimintaprosessien ja arvontuoton parantaminen pienillä, kokeilevilla ja jatkuvilla parannuksilla mahdollistaa organisaatioiden kyvyn toimia nyt ja tulevaisuudessa.

SA­Fen Lean- ja ket­te­rät pe­ri­aat­teet

SAFen roolit ja toiminnot perustuvat kymmeneen perusperiaatteeseen.

1. Ota taloudellinen näkemys
(Take an eco­no­mic view)

Päätöksiä ohjataan aina parhaimman kokonaistaloudellisen ajattelun periaatteen perusteella.

2. Hyödynnä systeemiajattelua
(Apply sys­tems thin­king)

Millaisen systeemin/järjestelmän meidän tuotteemme tarvitsee? Ajatuksena on optimoida organisaatiota sekä tuotetta kokonaisuutena. Yksittäisinä osina osakokonaisuudet eivät välttämättä ole optimaalisia, mutta kokonaisuutena ne hyödyntävät systeemiä mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvä esimerkki tästä on, että ihmisiä ei allokoida tehtäville vaan he vetävät itselleen työtä sen mukaan, mikä on arvontuotannon kannalta optimaalisinta. Tämä varmistaa sen, että asiat kulkevat sujuvasti arvovirrassa.

Toinen systeemi on itse tuote, jota pyritään ajattelemaan kokonaisvaltaisesti; mikä on tuotteen kokonaismenestyksen kannalta optimaalisinta.

3. Oleta vaihtelevuutta; säilytä vaihtoehdot
(As­su­me va­ria­bi­li­ty; pre­ser­ve op­tions)

Tuntematonta suunnitellessa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, mihin edetään. Näin voidaan valita sopiva etenemisvaihtoehto tilanteen mukaan.

4. Rakenna lisäävästi, nopeita, integroituja oppimissyklejä hyödyntäen
(Build inc­re­men­tal­ly with fast, in­te­gra­ted lear­ning cycles)

Kun tuotetta rakennetaan inkrementaalisesti, nopeilla sykleillä, kerätään palautetta sekä opitaan sitä mukaan kuin tehdään. Aina kun opimme syklin päätteeksi jotain, pystymme 3. periaatteen mukaisesti valitsemaan sopivan etenemisvaihtoehdon jatkoon.

5. Perusta välitavoitteet toimivan järjestelmän objektiiviselle arvioinnille
(Base mi­les­to­nes on ob­jec­ti­ve eva­lua­tion of wor­king sys­tems)

Tehdyn työn edistymistä ei seurata perinteisen projektin portti/vaihemallilla, vaan sen sijaan tarkkaillaan tuotetta ja sen etenemistä.

6. Luo häiriötön arvonvirtaus
(Make value flow without interruptions)

Tavoitteena on saada arvon ja tehtävien läpivirtaus mahdollisimman tehokkaaksi kaikilla tekemisen tasolla, oli kyseessä sitten julkaisujunien työskentely tai työ isojen ratkaisujen ja portfoliohallinnan parissa.

Kun työ tehdään pienemmissä erissä sekä samalla hallitaan työjonojen pituuksia ja työmääriä, visualisoidaan ja minimoidaan riippuvuudet, saadaan työ tehokkaammin läpi tuotantoketjun ja sen mahdollistamana nopeammin palautetta tehdystä lopputuloksesta.

7. Hyödynnä rytmiä, synkronoi suunnittelussa yli kehitysalueiden
(Apply ca­dence, synchro­nize with cross-do­main plan­ning)

Työskentelyn rytmi eli kadenssi. Tiimit työskentelevät samassa tahdissa, ja tekeminen synkronoidaan eri tiimien kesken.

Rytmin synkronoituminen taataan sillä, että eri liiketoimintojen edustajat kootaan suunnittelemaan yhdessä säännöllisesti, rytmin mukaisesti.

8. Vapauta tietotyöläisten sisäinen motivaatio
(Un­lock the int­rin­sic mo­ti­va­tion of know­led­ge wor­kers)

Tietotyöläinen tekee työtä aivoillaan, joten motivointina keppi ja porkkana toimii huonosti, jopa haitaten edistymistä. Motivaatiota varten ympäristöstä tulee löytyä sisäisiä motivaattoreita, jotka mm. Daniel Pinkin mukaan muodostuvat kolmesta tekijästä: autonomia (autonomy), taidot (mastery), tarkoitus (purpose).

9. Hajauta päätöksenteko
(Decent­ra­lize deci­sion-ma­king)

Parhaat päätökset syntyvät siellä, missä työtä tehdään. Johtamismallilla pyritään osallistamaan työntekijät päätöksen tekoon, koska heillä on paras tieto päätöksen pohjaksi.

10. Organisoidu arvon ympärille
(Or­ga­nize around va­lue)

Organisoidutaan arvon ympärille ja pyritään tunnistamaan asiakkaalle tuotettava arvo. Ihmisiä ei enää organisoida niin, että ihmisille etsitään työtä vaan tunnistetaan työ (arvo asiakkaalle) ja mietitään, keitä sen tuottamiseen tarvitaan.

Koulutusta ketteryyteen

Tietoa kirjoittajasta:

Anssi Rusanen
Seniorikonsultti

Anssilla on pitkä kokemus ketteristä menetelmistä, transformaatioista niihin sekä tiimien ja liiketoiminnan kehittämisestä. Anssi toimii Tieturilla seniorikonsulttina. Hän on sertifioitu SAFe Program Consultant (SPC). Anssi on toiminut monenlaisissa rooleissa ketterissä sekä sellaisiksi siirtyvissä organisaatioissa, erityisesti haluten auttaa ihmisiä ja heidän toimintaansa kaaoksen keskellä.

Asiasanat:

SAFe Ketteryys