Hyvä projektipäällikkö on moniosaaja ja tuntee itsensä

Published 10.4.2018
Reading time approx 2 min

Projektityöt ovat yleistyneet ja projektipäällikkö-tittelillä työskennellään hyvinkin erilaisissa ja erikokoisissa projekteissa. Projektin luonteesta riippumatta hyvällä projektipäälliköllä on tietyt ominaisuudet, jotka luovat edellytykset onnistuneille projekteille. 

Oleellisinta on tietysti asiaosaaminen. Hyvä projektipäällikkö tuntee oman liiketoimintansa ja ymmärtää sen lainalaisuudet sekä kilpailutilanteen. Hän tuntee oman yrityksensä toiminnan, yrityskulttuurin ja prioriteetit sekä hallitsee oman työnsä. 

Erittäin tärkeässä roolissa ovat myös sosiaaliset taidot sekä itsetuntemus. Hyvä projektipäällikkö osaa johtaa tiimiään huomioiden jokaisen tiimiläisen persoonan ja tuoden jokaisesta hänen potentiaalinsa esiin. Hän tuntee myös omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. 


Projektipäällikkö ja suurimmat haasteet

Suurin haasteista on varmasti kiire. Projektien aikataulut ovat usein hyvin kireitä, jolloin suunnitteluun ja asioiden syvälliseen oppimiseen ei välttämättä jää riittävästi aikaa. 
Projektipäälliköllä tulisikin olla jämäkkyyttä ja rohkeutta asettaa rajat niin rönsyävälle projektille kuin kohtuuttomille vaatimuksille. Avoin vuorovaikutus projektinomistajan kanssa edistää hyvää yhteistyötä, jossa on tilaa myös molemminpuoliselle joustavuudelle, jos projektin kuluessa tulee tarvetta muutoksille. 

Projektin onnistumisen kannalta on kriittistä, että asioita kehitetään koko projektin ajan ja mietitään, miten asiat voidaan tehdä paremmin ja tehokkaammin. Kehitystyön tulisi läpäistä kaikki projektin osa-alueet, kuten se, miten palavereista saada paras hyöty ja miten luodaan avoin toimintakulttuuri, joka kannustaa tiimiläisiä antamaan kehitysehdotuksia ja rakentavaa kritiikkiä.

Tiimin jäsenet voivat olla eri paikkakunnilla, jopa eri mantereilla, joten yhteydenpito voi asettaa omat haasteensa. Hyvä projektipäällikkö varaa aikaa sille, että tapaa jokaisen tiimiläisensä kasvotusten ja tutustuu heihin kunnolla. On hyvä selvittää tiimiläisten yksilölliset vahvuudet, elämäntilanteet, pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä mitä he haluavat oppia ja tehdä juuri tässä projektissa. 

Liiketoiminnan ymmärtämisen ja hyvän tiiminjohtamisen lisäksi projektipäällikkö hallitsee luonnollisesti myös projektityöskentelyn periaatteet. Projektityöhön tulee jatkuvasti uusia toimintatapoja ja viitekehyksiä, joista ketterät toimintamallit ovat nyt vahvimmin pinnalla. Hyvällä projektipäälliköllä onkin myös loppumaton into oppia uutta. 

Erilaiset koulutukset tuovat uuden osaamisen lisäksi myös tervetulleen tauon päivittäisestä työstä ja antavat tilaa reflektoida omaa osaamistaan ja työtilannettaan yhdessä muiden vastaavissa tehtävissä toimivien ja samoja asioita puntaroivien projektipäälliköiden kanssa. 

Valitse laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva projektikoulutus.

About author:

Jussi Marttila

Kirjoittaja Jussi Marttila on kehittänyt toimintaa ja toivon mukaan myös kehittynyt yli kolme vuosikymmentä kestäneen työuransa aikana. Työura on miltei kokonaan täyttynyt projektitoiminnan eri rooleissa. Kokemus on hänelle opettanut, että aito omistajuus, laatua tuottava erinomainen vuorovaikutus ja ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen ovat tärkeimpiä projektien onnistumiseen vaikuttavia asioita.

Tags

Projektijohtaminen Projektipäällikkö