IT-projektipäällikön keskeiset taidot

Published 21.11.2022
Reading time approx 2 min

Yrityksen lähes jokainen työntekijä osallistuu projektiin jossain kohtaa, mutta projektin onnistuneen läpiviennin kannalta projektipäällikkö on avainhenkilö. Projektipäällikkö on vastuussa projektin onnistuneesta läpiviennistä. Projektipäällikön tuleekin olla mm. hyvä ihmistuntija, jotta osaa kasata oikean työryhmän ja oikeat osaajat ympärilleen.

Hyvä projektijohtaminen IT-projekteissa

Onko merkitystä, jos projekti on IT-projekti tai vaikka talonrakennusprojekti? Itse asiassa ei ole, jos halutaan onnistusta, molemmissa vaaditaan hyvää projektinjohtamista. Projektin perusteet ja lainalaisuudet ovat molemmissa samat suunnittelusta budjetointiin ja projektinjohtamiseen.

IT-projektin suunnittelua ja johtamista helpottaa huomattavasti projektipäällikön oma kokemus toteutettavasta teknologiasta tai sovelluksista. Samoin projektipäällikön työtä huomattavasti helpottaa ja koko organisaation projektitoiminnan tasalaatuisuutta varmistaa se, mikäli organisaatiossa on etukäteen sovittu pelisäännöt sekä laadittu tarvittavat työkalut (dokumenttipohjat, referenssisuunnitelmat, yms.) projektin eri vaiheisiin.

IT-projektin uusimmat tuulet

Projektihallinnan maailmassa viimeisimpiä trendejä ovat ketterät menetelmät, joita eri “versioineen” on laadittu hyvin moninaisia tarpeita varten. Niitä on mahdollista myös yhdistellä vanhoihin hyviin totuttuihin menetelmiin kuten vesiputousmalliin. Hybridimalli on hyvä vaihtoehto silloin, kun projektin kohde ja laajuus ovat luonteeltaan sellaisia, että perinteinen vesiputousmallin mukainen vaiheistus on perusteltua (esim. laajat liiketoiminnan kehityshankkeet) ja kuitenkin halutaan vaiheiden sisällä toteuttaa tehtäviä (mm. suunnittelua, toteutusta, testausta) ketterien työtapojen mukaisesti.

Tärkeää on, että projektissa tehdään päätös käytettävistä menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä projektin eri vaiheissa, jotta projektiin osallistujat osaavat varautua mm. ketterien menetelmien intensiivisempään työskentelytapaan ja käytettäviin työkaluihin (esim. Jira).

Projektinjohtaminen etänä

Koronapandemia on vauhdittanut työn tekemisen muutosta työpaikoilta monipaikkaiseen työskentelyyn ja tämä koskee myös projektityötä. Koska projektipäällikön työ on tärkeältä osaltaan myös ihmisten johtamista, kannattaa tarkkaan harkita, mitkä tehtävät voidaan toteuttaa etänä esim. Teams-palaverilla ja mitä kokoontumisia hyödynnetään projektiryhmän tiimiytymisessä ja yhteisen hyvän hengen luomisessa.

Säännölliset palaverit ja peruskommunikointi voidaan hoitaa etäpalavereina tai tiimityökalujen avulla, mutta projektipäällikön on syytä sopia projektin omistajan kanssa mahdollisuudesta järjestää projektiryhmälle riittävä määrä yhteisiä tapahtumia (mm. kickoff-palaveri, tärkeimmät työpajat, kuukausipalaveriin liitettyjä yhdessäoloa, jne.).

Tottuminen etäpalavereihin ja monipaikkaiseen työskentelyyn on toki tuonut projektityöhönkin paljon positiivisia asioita, ja ne korostuvat erityisesti siinä tapauksessa, kun projektiryhmä on lähtökohtaisesti ympäri maailmaa, eikä kaikilla osallistujilla ole käytännön mahdollisuutta matkustaa projektin paikkakunnalle.

Projektipäällikön keskeiset taidot

Projektipäällikön taitoja pystyy kehittämään Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa. Tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat voivat kehittää taitojaan Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa. Ketteriä projektihallinnan menetelmiä sekä työtapoja opit Ketterä projekti – agile projektijohtaminen -koulutuksessa.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

About author:

Kari Uitti

Karilla on yli 30 vuoden kokemus projektijohtamisesta, erityisesti teknologiateollisuudessa ja julkisella sektorilla. Hänellä on vahva osaaminen erilaisista projektinhallintamenetelmistä ja ketterän kehityksen käytännöistä. Karin erityisalaa ovat liiketoiminnan kehittämiseen, toiminnanohjausjärjestelmiin ja sovelluskehitykseen liittyvät hankkeet ja projektit kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Hänen vahvuuksiaan ovat ihmisten johtaminen ja “koutsaaminen”, luotettavuus, kokemukseen pohjautuva vahva näkemys erilaisista toimintatavoista sekä täsmällisyys yksityiskohdissa.

Tags

Projektipäällikkö IT-projektit Projektinhallinta IT-ala