EtusivuHae koulutuksiaProjektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Project Champion on täysin uudistunut! Suuren suosion saavuttanut Tieturin projektinjohtamisen koulutusohjelma on rakennettu uudestaan vastaamaan tulevaisuuden projektitoiminnan haasteisiin hyödyntäen konsernimme sisarbrändien vahvaa osaamista johtamisesta (JTO) ja viestinnästä (Infor). Kaiken runkona kulkee Tieturin vahva projektiosaaminen.

Yhtenä pääteemana toimii ketterien menetelmien parhaiden palojen soveltaminen projektien johtamisessa.

Toisena keskeisenä aiheena on projektien ja muun organisaation toiminnan yhteensovittaminen optimaalisella tavalla.

Kolmantena avainasiana asiantuntijatyön, tiimien ja muutoksen johtamisosaamista käsitellään koulutuksen kaikissa vaiheissa. Koulutukseen sisältyvästä 360-arvioinnista tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi.

Project Champion -koulutus pohjautuu kansainvälisten standardien (PMI ja IPMA) mukaisiin projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin, jotka tuodaan jokaisella jaksolla vahvasti mukaan oppimisprosessiin.

Projektijohtamiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on projektien liiketoimintahyötyjen kasvattaminen hyvän johtamisen avulla sekä tehokkuuden lisääminen projektityössä.

Koulutuksen läpikäyneet henkilöt pystyvät vetämään laajoja ja haastavia projekteja ja ohjelmia menestyksellisesti sekä myös kehittämään koko organisaation projektikulttuuria ja projektiliiketoimintaan liittyviä strategisia kyvykkyyksiä aktiivisesti. Tämä projektioulutus antaa valmiuksia myös projekti(liike)toiminnan johtamiseen, projektien ohjausryhmätyöhön, projektien omistajuuteen ja projektisalkunhallintaan liittyen.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Onsite

Kesto
6 päivää

Hinta
3995 €

Kohderyhmä

Tämä projektikoulutus on tarkoitettu projektityön kokeneille ammattilaisille - siis sinulle, joka johdat projekteja ja sisäisiä tai ulkoisia kehitysohjelmia. Tyypillinen titteli osallistujilla on esim. projektipäällikkö, Senior Project Manager, kehityspäällikkö, kehitysjohtaja, hankepäällikkö, hankejohtaja, järjestelmäasiantuntija, järjestelmäpäällikkö, osastopäällikkö, ryhmäpäällikkö, team leader/manager.

Tämä projektijohtamisen koulutus sopii sinulle myös erittäin hyvin, jos olet mukana organisaation projektisalkunhallinnassa tai projektitoiminnan kehittämisessä, esim. PMO toiminnassa.

Jos näet projektitoiminnassa houkuttelevia urakehitysmahdollisuuksia, antaa tämä koulutusohjelma sinulle paljon eväitä ammatillisessa urakehityksessä.

Hyödyt projektin johtamisen koulutuksesta

 • sovellat ketterien menetelmien parhaimmistoa omissa projekteissasi
 • saat projektisi toteutumaan sujuvammin organisaatiossa
 • turvaat selustasi toimivilla projektisopimuksilla
 • hoidat projektiviestinnän ammattimaisesti
 • hiot asiantuntijatiimin johtamistaitojasi
 • saat keinoja muutoksen toteuttamiseen
 • kehität projektien riskinhallintakykyjäsi
 • lisäät menetelmävalikoimaasi projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen
 • tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi 360-arvioinnista
 • saat uudistamisotetta projektitoimintaan, työhösi ja urallesi
 • teet asiantuntijan kommentoimana omaan projektitoimintaasi liittyvän kehittämishankkeen, josta on konkreettista hyötyä työhösi
 • päivität tietosi alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista
 • verkostoidut ja vaihdat ajatuksia muiden projektiosaajien kanssa
 • pitkäkestoinen yhdessä tekeminen ja kommunikointi muiden osallistujien kanssa avaa uusia näkymiä omaan tapaasi suunnitella ja johtaa projekteja.

Projektikoulutuksen rakenne ja sisältö

Project Champion 2.0 -koulutus koostuu yhteensä kuudesta koulutuspäivästä, jotka toteutuvat kolmessa jaksossa. Koulutuspäivien aikana perehdytään koko projektin elinkaareen ja sen vaiheiden aikaisiin projektinsuunnittelun ja projektijohtamisen tekniikoihin ja taitoihin.

Haluamme edistää sitä, että koulutuksessa opitut asiat ja kokemukset muuttuvat sinun työssäsi käytännöiksi. Siksi toteutat koulutuksen aiheisiin liittyvän henkilökohtaisen kehittämisprojektin (lopputyö), jonka esittelet viimeisenä päivänä. Työ liittyy tyypillisesti omaan projektijohtamiseesi tai oman organisaatiosi projektikulttuurin kehittämiseen, ja on tarkoitettu hyödyttämään omaa päivittäistä työtäsi. Työn tekemisen tueksi saat kokeneen projektiasiantuntijan sparrausta ja pääset työstämään sitä koulutuksen aikana harjoituksissa.

Projektijohtamisen koulutuksen jaksot

1. jakso 8.-9.10.2019

8.10.2019
Projektit ja projektikulttuuri, projektin valmistelu

 • Ketterä projektikulttuuri & projektit
 • Projektimallit
 • Projektien hallinnan viitekehykset
   * PMI, PRINCE2, IPMA
 • Projektisalkunhallinta ja sen merkitys
 • Organisaation tuki projekteille
   * PMO ja sen rooli
 • Projektin valmistelun avainasiat
 • Projektin liiketoimintahyödyt ja alustava sisältö (scope)
 • Oman, koulutuksen aikaisissa harjoituksissa käytettävän case-projektin aihe-ehdotuksen hyväksyttäminen normaalin projektinhyväksyttämistilanteen tavoin

Projektin roolit ja vastuut, projektin ympäristö ja sidosryhmät

 • Projektin organisointi
 • Projektin hyvä ohjausmalli ja sen merkitys
 • Roolit ja vastuut projektissa
 • Sidosryhmä- ja ympäristöanalyysit eri tyyppisissä projekteissa

9.10.2019
Sopimukset ja sopimuskäytännöt projekteissa

 • Projektitoimituksien sopimusten perusteet (tuotteiden ja palveluiden myynti)
 • Alihankintasopimukset (tuotteiden ja palveluiden osto projektiin)
 • Sopimusriskien hallinta
 • Keskeiset sopimusehdot
 • Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Monimuotoisen projektitiimin johtaminen

 • Monimuotoisuuden johtaminen työelämässä
 • Monimuotoisuuden johtamisen käytännöt yrityksissä: yrityscaset
 • Kuinka saat käyttöön työelämän kansainvälistymisen ja monikulttuurillistumisen tuomat voimavarat ja kyvyt?
 • Haastavat tilanteet monimuotoisessa projektitiimissä
  * väärinkäsitysten välttäminen
  * ristiriitojen ratkaisu

2. jakso 4.-5.11.2019

4.11.2019

Projektin suunnitteluvaihe

 • Suunnitteluprosessin parhaat käytännöt ja konkreettiset suunnittelumenetelmät
 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Resurssointi, tehtävien vastuuttaminen ja työkuormien hallinta
 • Toimintoverkko ja kriittinen polku
 • Aikataulun laadinta
 • Critical Chain Project Management (Lean)

Projektin riskien hallinta ja riskianalyysi

 • Projektin riskit ja liiketoimintariskit
 • Oletukset ja riskit
 • Riskit ja huono projektinhallinta
 • Riskien hallinnan prosessi
 • Riskien analysointi ja priorisointi

Projektin toteutusvaihe

 • Projektin kick-off
 • Ohjausryhmän ja projektin kokouskäytännöt sekä niiden tehostaminen
 • Ajanhallinta toteutusvaiheessa
 • Poikkeamien ja muutosten (sisältö, aikataulu, budjetti) hallinta projekteissa
 • Laadunhallinta
 • Katselmoinnit
 • Laadunvarmistus
 • Raportointiketjut ja niiden hallinta
 • Alihankintojen hallinta toteutusvaiheessa
 • Tiimin elinkaaren hallinta
 • Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen ylläpito ja vahvistaminen

5.11.2019
Ketterä projektinhallinta

 • Ketterän ajattelun ja toiminnan perusta
 • Ketterän johtamisen ydinkohdat
 • Ketteryyden vaikutus projektinhallinnan rooleihin
 • Ketteryys projektin elinkaaren aikana
 • Apuvälineitä ketterän toiminnan tueksi projekteihin
 • Katsaus ketteriin viitekehyksiin ja menetelmiin

3. jakso: 12.-13.12.2019

12.12.2019
Projektiviestinnän kulmakivet

 • Tunnista projektisi viestinnän kannalta tärkeimmät kohderyhmät: tee systemaattinen sidosryhmäanalyysi
 • Selkeät avainviestit helpottavat sitoutumista
 • Oikea viesti oikeaan kanavaan oikealla välineellä
 • Viestinnän visualisoinnin työkalut
 • Kuinka tarkkaan projektin viestintää voi ja kannattaa suunnitella?

Tuloksellinen yhteistyökäyttäytyminen: 360-arvioinnin purku

 • Oman yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen tueksi jokainen osallistuja saa yksityiskohtaiset yksilöraportit, joiden sisältö avataan purkutilaisuudessa kouluttajan tuella.
 • Etukäteen netissä tehtävän arvion täyttävät osallistuja itse, kollegat ja esimies
 • Valaisee itsetuntemuksen pääosiot
 • Kattaa menestyksellisen yhteistyökäyttäytymisen keskeisimmät osa-alueet laajaan tutkimukseen perustuen
 • Kysymyspatteristo on tieteellisesti validi

13.12.2019
Muutoksen johtaminen hankkeissa ja projekteissa

 • Muutosvisio
 • Muutosvastarinnan hallinta ja hyödyntäminen
 • Muutoksen menestystekijät
 • Roolit muutoksessa
 • Sidosryhmien hallinta muutoksessa
 • Muutoksen 8 vaihetta (John P. Kotterin mukaan)

Projektin päättäminen

 • Projektin päättäminen jämäkästi: päättämisen avainasiat
 • Projekteista oppiminen
 • Lopputöiden esittely ja tuloksien benchmark omien projektien avuksi

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. (12.12. klo 17:00) Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 7 koulutuskorttipäivää.

Kokemuksia

 • Hieno kokemus.
 • Saadut opit ovat hyviä ja ne on helposti vietävissä omaan tekemiseen.
 • Kurssi, sen yleinen järjestely sekä tilat olivat ammattimaisesti järjestetty. Kiitokset!
 • Hyvä kurssi ja paljon asiaa.
 • Hyvin järjestetty koulutus, tarkoituksenmukaiset aiheet, joista pystyy vievään käytäntöön monia asioita. Konkreettinen.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: