EtusivuHae koulutuksiaProjektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Suuren suosion saavuttanut Tieturin projektinjohtamisen koulutusohjelma on rakennettu vastaamaan tulevaisuuden projektitoiminnan haasteisiin hyödyntäen konsernimme sisarbrändien vahvaa osaamista johtamisesta (JTO) ja viestinnästä (Infor). Kaiken runkona kulkee Tieturin vahva projektiosaaminen.

Yhtenä pääteemana toimii ketterien menetelmien parhaiden palojen soveltaminen projektien johtamisessa.

Toisena keskeisenä aiheena on projektien ja muun organisaation toiminnan yhteensovittaminen optimaalisella tavalla.

Kolmantena avainasiana asiantuntijatyön, tiimien ja muutoksen johtamisosaamista käsitellään koulutuksen kaikissa vaiheissa. Koulutukseen sisältyvästä 360-arvioinnista tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi.

Project Champion -koulutus pohjautuu kansainvälisten standardien (PMI ja IPMA) mukaisiin projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin, jotka tuodaan jokaisella jaksolla vahvasti mukaan oppimisprosessiin.

Projektijohtamiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on projektien liiketoimintahyötyjen kasvattaminen hyvän johtamisen avulla sekä tehokkuuden lisääminen projektityössä.

Koulutuksen läpikäyneet henkilöt pystyvät vetämään laajoja ja haastavia projekteja ja ohjelmia menestyksellisesti sekä myös kehittämään koko organisaation projektikulttuuria ja projektiliiketoimintaan liittyviä strategisia kyvykkyyksiä aktiivisesti. Tämä projektioulutus antaa valmiuksia myös projekti(liike)toiminnan johtamiseen, projektien ohjausryhmätyöhön, projektien omistajuuteen ja projektisalkunhallintaan liittyen.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
6 päivää

Hinta
3995 €

Kohderyhmä

Tämä projektikoulutus on tarkoitettu projektityön kokeneille ammattilaisille - siis sinulle, joka johdat projekteja ja sisäisiä tai ulkoisia kehitysohjelmia. Tyypillinen titteli osallistujilla on esim. projektipäällikkö, Senior Project Manager, kehityspäällikkö, kehitysjohtaja, hankepäällikkö, hankejohtaja, järjestelmäasiantuntija, järjestelmäpäällikkö, osastopäällikkö, ryhmäpäällikkö, team leader/manager.

Tämä projektijohtamisen koulutus sopii sinulle myös erittäin hyvin, jos olet mukana organisaation projektisalkunhallinnassa tai projektitoiminnan kehittämisessä, esim. PMO toiminnassa.

Jos näet projektitoiminnassa houkuttelevia urakehitysmahdollisuuksia, antaa tämä koulutusohjelma sinulle paljon eväitä ammatillisessa urakehityksessä.

Hyödyt projektin johtamisen koulutuksesta

 • sovellat ketterien menetelmien parhaimmistoa omissa projekteissasi
 • saat projektisi toteutumaan sujuvammin organisaatiossa
 • turvaat selustasi toimivilla projektisopimuksilla
 • hoidat projektiviestinnän ammattimaisesti
 • hiot asiantuntijatiimin johtamistaitojasi
 • saat keinoja muutoksen toteuttamiseen
 • kehität projektien riskinhallintakykyjäsi
 • lisäät menetelmävalikoimaasi projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen
 • tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi 360-arvioinnista
 • saat uudistamisotetta projektitoimintaan, työhösi ja urallesi
 • teet asiantuntijan kommentoimana omaan projektitoimintaasi liittyvän kehittämishankkeen, josta on konkreettista hyötyä työhösi
 • päivität tietosi alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista
 • verkostoidut ja vaihdat ajatuksia muiden projektiosaajien kanssa
 • pitkäkestoinen yhdessä tekeminen ja kommunikointi muiden osallistujien kanssa avaa uusia näkymiä omaan tapaasi suunnitella ja johtaa projekteja.

Projektikoulutuksen rakenne ja sisältö

Project Champion 2.0 -koulutus koostuu yhteensä kuudesta koulutuspäivästä, jotka toteutuvat kolmessa jaksossa. Koulutuspäivien aikana perehdytään koko projektin elinkaareen ja sen vaiheiden aikaisiin projektinsuunnittelun ja projektijohtamisen tekniikoihin ja taitoihin.

Haluamme edistää sitä, että koulutuksessa opitut asiat ja kokemukset muuttuvat sinun työssäsi käytännöiksi. Siksi toteutat koulutuksen aiheisiin liittyvän henkilökohtaisen kehittämisprojektin (lopputyö), jonka esittelet viimeisenä päivänä. Työ liittyy tyypillisesti omaan projektijohtamiseesi tai oman organisaatiosi projektikulttuurin kehittämiseen, ja on tarkoitettu hyödyttämään omaa päivittäistä työtäsi. Työn tekemisen tueksi saat kokeneen projektiasiantuntijan sparrausta ja pääset työstämään sitä koulutuksen aikana harjoituksissa.

Projektijohtamisen koulutuksen jaksot

1. jakso: 27.-28.4.2022

27.4.2022
Projektit ja projektikulttuuri, projektin valmistelu

 • Ketterä projektikulttuuri & projektit
 • Projektimallit
 • Projektien hallinnan viitekehykset
   * PMI, PRINCE2®, IPMA
 • Projektisalkunhallinta ja sen merkitys
 • Organisaation tuki projekteille
   * PMO ja sen rooli
 • Projektin valmistelun avainasiat
 • Projektin liiketoimintahyödyt ja alustava sisältö (scope)
 • Oman, koulutuksen aikaisissa harjoituksissa käytettävän case-projektin aihe-ehdotuksen hyväksyttäminen normaalin projektinhyväksyttämistilanteen tavoin

Projektin roolit ja vastuut, projektin ympäristö ja sidosryhmät

 • Projektin organisointi
 • Projektin hyvä ohjausmalli ja sen merkitys
 • Roolit ja vastuut projektissa
 • Sidosryhmä- ja ympäristöanalyysit eri tyyppisissä projekteissa

28.4.2022
Sopimukset ja sopimuskäytännöt projekteissa

 • Projektitoimituksien sopimusten perusteet (tuotteiden ja palveluiden myynti)
 • Alihankintasopimukset (tuotteiden ja palveluiden osto projektiin)
 • Sopimusriskien hallinta
 • Keskeiset sopimusehdot
 • Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Monimuotoisen projektitiimin johtaminen

 • Monimuotoisuuden johtaminen työelämässä
 • Monimuotoisuuden johtamisen käytännöt yrityksissä: yrityscaset
 • Kuinka saat käyttöön työelämän kansainvälistymisen ja monikulttuurillistumisen tuomat voimavarat ja kyvyt?
 • Haastavat tilanteet monimuotoisessa projektitiimissä
  * väärinkäsitysten välttäminen
  * ristiriitojen ratkaisu

2. jakso 17.-18.5.2022

17.5.2022

Projektin suunnitteluvaihe

 • Suunnitteluprosessin parhaat käytännöt ja konkreettiset suunnittelumenetelmät
 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Resurssointi, tehtävien vastuuttaminen ja työkuormien hallinta
 • Toimintoverkko ja kriittinen polku
 • Aikataulun laadinta
 • Critical Chain Project Management (Lean)

Projektin riskien hallinta ja riskianalyysi

 • Projektin riskit ja liiketoimintariskit
 • Oletukset ja riskit
 • Riskit ja huono projektinhallinta
 • Riskien hallinnan prosessi
 • Riskien analysointi ja priorisointi

Projektin toteutusvaihe

 • Projektin kick-off
 • Ohjausryhmän ja projektin kokouskäytännöt sekä niiden tehostaminen
 • Ajanhallinta toteutusvaiheessa
 • Poikkeamien ja muutosten (sisältö, aikataulu, budjetti) hallinta projekteissa
 • Laadunhallinta
 • Katselmoinnit
 • Laadunvarmistus
 • Raportointiketjut ja niiden hallinta
 • Alihankintojen hallinta toteutusvaiheessa
 • Tiimin elinkaaren hallinta
 • Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen ylläpito ja vahvistaminen

18.5.2022
Ketterä projektinhallinta

 • Ketterän ajattelun ja toiminnan perusta
 • Ketterän johtamisen ydinkohdat
 • Ketteryyden vaikutus projektinhallinnan rooleihin
 • Ketteryys projektin elinkaaren aikana
 • Apuvälineitä ketterän toiminnan tueksi projekteihin
 • Katsaus ketteriin viitekehyksiin ja menetelmiin

3. jakso: 6.-7.6.2022

6.6.2022
Projektiviestinnän kulmakivet

 • Tunnista projektisi viestinnän kannalta tärkeimmät kohderyhmät: tee systemaattinen sidosryhmäanalyysi
 • Selkeät avainviestit helpottavat sitoutumista
 • Oikea viesti oikeaan kanavaan oikealla välineellä
 • Viestinnän visualisoinnin työkalut
 • Kuinka tarkkaan projektin viestintää voi ja kannattaa suunnitella?

Tuloksellinen yhteistyökäyttäytyminen: 360-arvioinnin purku

 • Oman yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen tueksi jokainen osallistuja saa yksityiskohtaiset yksilöraportit, joiden sisältö avataan purkutilaisuudessa kouluttajan tuella.
 • Etukäteen netissä tehtävän arvion täyttävät osallistuja itse, kollegat ja esimies
 • Valaisee itsetuntemuksen pääosiot
 • Kattaa menestyksellisen yhteistyökäyttäytymisen keskeisimmät osa-alueet laajaan tutkimukseen perustuen
 • Kysymyspatteristo on tieteellisesti validi

7.6.2022
Muutoksen johtaminen hankkeissa ja projekteissa

 • Muutosvisio
 • Muutosvastarinnan hallinta ja hyödyntäminen
 • Muutoksen menestystekijät
 • Roolit muutoksessa
 • Sidosryhmien hallinta muutoksessa
 • Muutoksen 8 vaihetta (John P. Kotterin mukaan)

Projektin päättäminen

 • Projektin päättäminen jämäkästi: päättämisen avainasiat
 • Projekteista oppiminen
 • Lopputöiden esittely ja tuloksien benchmark omien projektien avuksi

 

Kouluttajat projektijohtamisen koulutusohjelmassa

Pertti Olamaa

Pertti Olamaalla (DI) on yli 35 vuoden kokemus vaativista johto- ja projektinhallinnantehtävistä usealta eri toimialalta. Hänen työnantajanaan on ollut mm. Vaisala, Finnair, Nokia, Elisa. Projektitoiminnan kehittämisen kautta isojen yritysten lisäksi myös lukuisa joukko pk-yrityksiä ja organisaatioita on tullut hänelle tutuksi. Strategisten kyvykkyyksien sekä liiketoiminnan ja prosessien kehitys ovat hänen ydinosaamisalueitaan. Erityisesti hän on keskittynyt seuraaviin asiakokonaisuuksiin: projekti- ja ohjelmajohtaminen, projektien ohjausryhmätyö, projektisalkkujen sekä koko projektitoiminnan ja -kulttuurin kehitys ja hallinta, liiketoimintaprosessien kehitys, ihmisten johtaminen, muutosjohtaminen sekä liiketoiminnan ja ICT:n yhteensovittaminen.

Anna Savileppä

Anna Savilepällä (VTM) on yliopistollinen työnohjaus- ja coachingkoulutus. Hänen erityisosaamistaan ovat muutosjohtaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja tiimityö. Annalla on yli 20 vuoden työkokemus kehityskonsulttina, coachina ja esimiehenä eri toimialoilla yksityissektorilla ja julkishallinnossa. Annan erityisosaamista on monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtaminen (diversity management) sekä kulttuurien välinen vuorovaikutus ja viestintä (intercultural communication). Kansainvälisyys ja kulttuurien välinen viestintä ovat usein liittyneet hänen työhönsä. Hän on toiminut konsulttina kansainvälisissä työtehtävissä: YK/UNFPAn tehtävissä Marokossa, Genevessä sekä konsultointitehtävissä Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Koulutuksessa Anna käyttää runsaasti arjen käytännön esimerkkejä. Asiakkailta hän on saanut erinomaista palautetta dialogisesta ja innostavasta valmennustavasta sekä uusien ideoiden ja näkökulmien tuomisesta arjen työhön.

Laura Sarparanta

Laura Sarparanta on toiminut viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä työyhteisötaitojen valmentajana parikymmentä vuotta. Nyt Laura työskentelee MIFin asiakkuuspäällikkönä. Hän on uransa aikana nähnyt, miten työskentelytavan ja viestintätaitojen tiedostaminen ja niiden kehittäminen auttavat sekä asiantuntijaa että koko työyhteisöä menestymään. Asiantuntijaroolin eri puolien pohtimiseen 360-arvio on erinomainen väline ja tulosten analysointi on avain syvällisempään itsetuntemukseen. Lauraa kiitetään innostavasta, sympaattisesta ja käytännönläheisestä valmennusotteesta.

Jenni Eromäki

Jenni on Via Juridica Oy:n perustaja. Hänellä on oikeustieteellinen loppututkinto (OTK Helsingin yliopisto) sekä jatkotutkinto kansainvälisestä kauppaoikeudesta (LL.M. Vrije Universiteit Amsterdam). Tutkintoa täydentää yli kymmenen vuoden työkokemus liikejuridiikasta mm. F-Secure Oyj:ssä, Aalto-yliopistossa ja asianajotoimistoissa. Jenni Eromäen erikoisosaamista on sopimusoikeus sekä IPR-oikeus. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia. 

Taru Uhrman

Taru valmentaa esimiehiä, johtoa ja asiantuntijoita onnistumaan viestinnässä ja vuorovaikutussuhteissa. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin organisaatioista. Dialogisen johtamisen ja esimiesviestinnän kehittämisen lisäksi Tarun työsarkaa ovat asiakkaiden henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten neuvottelu- ja esiintymistaitojen valmennukset sekä markkinointiviestinnän kehittäminen.

Tommi Lilja

Tommilla on 30 vuoden kokemus ohjelmistoalalta mm. Nokian, Digian, Microsoftin ja Vitecin palveluksessa. Vuosien varrella tehtäviin on mahtunut ohjelmistotuotannon koko skaala - strategiatyöstä käytännön toteutukseen ja laadunvarmistukseen. Uransa aikana hän ei ole vielä törmännyt työkaluun tai prosessiin, joka tekisi ajatustyön ihmisen puolesta. Niinpä Tommi on innostunut ketteristä toimintamalleista, jotka tarjoavat hyvän viitekehyksen luovalle ajatustenvaihdolle ja jatkuvalle oppimiselle. Näistä teemoista hän myös mielellään keskustelee, puhuu ja valmentaa maanläheisellä otteella.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. (6.6. klo 17)
Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Hieno kokemus.
 • Saadut opit ovat hyviä ja ne on helposti vietävissä omaan tekemiseen.
 • Kurssi, sen yleinen järjestely sekä tilat olivat ammattimaisesti järjestetty. Kiitokset!
 • Hyvä kurssi ja paljon asiaa.
 • Hyvin järjestetty koulutus, tarkoituksenmukaiset aiheet, joista pystyy vievään käytäntöön monia asioita. Konkreettinen.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: