Scrumin käyttöönotto on lisännyt Palkeiden asiakaskeskeisyyttä ja työtyytyväisyyttä

Palkeet, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, toteuttaa monipuolisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita julkishallinnolle. Palkeiden strategia perustuu asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja ketterään toimintaan niin, että asiakas on aina toiminnan keskiössä.

Ketterät toimintamallit tukevat asiakaslähtöisyyttä

Strategian toteuttamisen tueksi Palkeilla on jo otettu käyttöön ketterät toimintamallit. Henkilöstölle tehdyissä osaamiskartoituksissa on kuitenkin tullut esille, että niistä ei ole vielä ollut riittävästi kokemusta eikä osaamista, joten koulutukset on koettu tarpeelliseksi.

Koska aihealue oli Palkeille suhteellisen uusi, lähdettiin Scrum-koulutuksia aluksi kokeilemaan Tieturin kanssa. Asiantunteva kouluttaja, sujuva ja mukava asiointi myyjän kanssa sekä koulutuksista saatu hyvä palaute vakuuttivat Palkeet siitä, että koulutusyhteistyötä kannattaa jatkaa.

Tieturi on toteuttanut Palkeille parin vuoden aikana koulutuksia Scrumin perusteista Scrum Masterin ja tuoteomistajan koulutuksiin. Koulutukset ovat olleet suosittuja ja sopineet organisaation toimintaan.

Koulutuksella ketteräksi organisaatioksi

Onnistuneiden koulutuskokemusten myötä Scrum-toimintamallia on alettu soveltaa koko organisaatiossa ja Palkeiden ajattelu- ja toimintakulttuuri on muuttunut ketterämmäksi.

Scrum on edesauttanut yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Töitä suunnitellaan yhdessä ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Osallistumisen ja aikaisempaa aktiivisemman vastuunoton myötä työntekijöiden tyytyväisyys omaan tekemiseen sekä ryhmän aikaansaannoksiin on lisääntynyt. Kun töiden tekemisestä sprintteinä sovitaan yhdessä, jaksaminen lisääntyy ja hallinnan tunne työhön ja tekemättömiin töihin on kasvanut, mikä on vähentänyt työn kuormittavuutta. Palkeiden työtyytyväisyys vuonna 2021 on 3,76 ja se on yli valtiotason keskiarvon. Vahvuuksina tuloksissa on havaittavissa mm.  työn tavoitteiden tietäminen sekä innostuminen omasta työstä, joihin ketterillä menetelmillä ja osallistamisella on varmasti ollut vaikutusta.  

Scrum-kummi auttaa ketteryyden jalkauttamisessa

Ketterien toimintamallien hyödyntäminen koetaan Palkeissa niin tärkeänä, että siellä on otettu käyttöön Scrum-kummitoiminta. Kummi tukee Scrum-tiimiä etenkin alkuvaiheessa auttaen tiimejä muodostamaan itselleen hyvät käytännöt ja tukien Scrumin toteuttamisessa. Kummitoiminnassa jaetaan hyviä ja huonoja kokemuksia, joita kummit ja tiimit ovat matkan varrella kokeneet. Kummin tuki ja yhteiset keskustelut vahvistavat ja edistävät Scrumin käyttöönottoa.

Jotta kummitoiminta jatkuu hyvänä ja hyödyllisenä, on varmistettava kummien riittävä osaaminen. Se onkin osa Palkeiden ja Tieturin tulevaa yhteistyötä.