OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 890 €
Voit maksaa:
Koulutuskortti

Haluatko koulutuksen asiakaskohtaisena? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan. 

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Vaatimusten määrittely ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Hän tietää vaatimusten ja niiden muutosten hallinnan keinot. Kurssi sisältää ryhmätöitä. Kurssi ei ole saatavissa etäopiskeluna.

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun hankitaan palveluja tai kehitetään tai hankitaan tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, tosin osa työstä tehdään jo ns. tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan Word-dokumentteihin.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia tilaajan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Vaatimusten ja niihin tulevien muutosten hallinta on yksi avainasioista ohjelmistoprojektin onnistumiseksi, kuten kansainväliset tutkimukset osoittavat. Hallintaprosessi, vaatimusrepositoryt ja laadun varmistus ovat oleellisia asioita vaatimusten hallinnassa. Työkalut auttavat mm. vaatimusten jäljitettävyydessä määrittely- ja suunnitteluvaiheisiin.

Kohderyhmä

Kurssi sopii määrittelijöille, suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille.
Edeltäväksi kurssiksi sopii hyvin Prosessien mallintaminen.

Esitiedot

This course is available in English as a customer specific course: Requirements Development and Management. Please contact Tieturi's sales.

Ohjelma


1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Johdanto vaatimusmäärittelyyn
- Millainen on laadukas järjestelmä?
- Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
- Vaiheistus ja dokumentointi
- Vaatimusmäärittely valmisohjelmiston tai palvelun hankinnassa
- Vaatimusmäärittely tuotekehityksessä
- Entä vaatimusmäärittely Scrumissa?

Vaatimusten lähtökohtana toiminnan tarpeet
- Ratkaistavan asian määrittely
- Sidosryhmien tunnistaminen
- Toimintaprosessien kuvaaminen toimintokaaviolla (activity diagram)
- Rajoitteiden tunnistaminen
- Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hyvät työskentelykäytännöt
- Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
- Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, user storyt
- Ongelmien ratkaisu

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely
- Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
- Vaatimusluettelo
- Järjestelmädokumentti eli Visio (Vision document)
- Käyttäjäroolien (actors) tunnistaminen
- Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina (use cases, use case diagram)

16.30 Päivä päättyy

2. päivä

9.00 Järjestelmän vaatimusten määrittely (jatkuu)
- Käyttötapausten luonnostelu
- Käyttötapausten merkitys ja hyödyntäminen
- Käyttötapausmalli (use case model)

Järjestelmähankkeen rajaus
- Järjestelmävaatimusten attribuutit
- Priorisointi ja baselinen sopiminen
- Muutoskäytännöistä sopiminen
- Mitä nämä tarkoittavat ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Järjestelmän toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen
- Käyttötapausten kuvaaminen (use case specification)
- Erityyppiset käyttötapaukset: suorakäyttö, eräajot, liittymät
- Hyvän käyttötapauksen piirteet
- Tehdäänkö kaikista toiminnallisista vaatimuksista käyttötapauksia?
- Käyttötapausmallin strukturointi käyttötapausten välisillä suhteilla
- Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Järjestelmän tietosisällön määrittely
- Käsitteiden tunnistaminen
- Liiketoiminnan käsitemallin (business domain model) laatiminen

Järjestelmän ei-toiminnaliisten vaatimusten määrittely
- Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
- Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

16.30 Päivä päättyy

3. päivä

9.00 Vaatimusten ja muutosten hallinta
- Miksi vaatimusten hallintaa tarvitaan?
- Vaatimusten hallinnan aktiviteetit

Vaatimusten hallintaprosessin luominen ja vakiinnuttaminen
- Hallintaprosessin luominen
- Hallintaprosessin vakiinnuttaminen
- Hallintaprosessin sovittaminen projektiin
- Hallintasuunnitelma
- Organisointi
- Hallintaprosessi

Jäljitettävyys (traceability)

Muutokset vaatimuksissa
- Syyt ja seuraukset
- Muutosten käsittely

Korkea laatu muutosten vähentäjänä
- Vaatimusten testaus
- Erilaiset katselmoinnit
- Hyvät katselmointikäytännöt

Vaatimusten säilytyspaikat
- Tiedostonhallintaan perustuva säilytys
- Repositoryt

Katsaus vaatimusten hallinnan työkaluihin
- Yleiset edut ja haitat
- Caliber
- RequisitePro
- Doors

Yhteenveto

16.00 Kurssi päättyy