EtusivuAgile-koulutuksetKompleksisen ongelman ratkaisu

Kompleksisen ongelman ratkaisu

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin perinteisemmät lineaariset ongelmanratkaisumenetelmät eivät pure. Kompleksinen ongelma vaatii erilaista suhtautumista verrattuna yksinkertaisiin tai mutkikkaisiin ongelmiin.

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa ympäristössä kompleksisten ongelmien kohtaaminen on yhä yleisempää. Kompleksisia ongelmia esiintyy kaikkialla mm. tieteessä, yhteiskunnassa ja yrityksissä. Ne voivat liittyä strategiaan, projektinhallintaan, resurssien optimointiin, innovaatioihin, liiketoiminnan muutoksiin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin, teknologian kehitykseen jne. Kompleksiset ongelmat ovat epävarmoja, dynaamisia ja niissä vaikuttavat monet eri tekijät samanaikaisesti. Kompleksisten ongelmien merkitys näkyy myös siinä, että World Economic Forum (WEF) on listannut kompleksisten ongelmien ratkaisun yhdeksi kymmenestä työelämätaidosta, joita tarvitaan tulevaisuudessa.

Yksinkertaisten pulmien ratkaiseminen ei siis enää riitä menestykseen, vaan tarvitaan kykyä tarkastella ja ymmärtää kokonaisuuksia sekä löytää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja haastaviin ongelmiin. Tällaiset ongelmat vaativat systeemiajattelua, syvällistä ajattelua, monipuolista katsantokantaa ja uudenlaisia työkaluja niiden kunnolliseen ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Kyky hahmottaa ja purkaa kompleksisuutta auttaa organisaatioita selviytymään haasteistaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja. Kaaosteoria, palvelumuotoilu, Cynefin-viitekehys ja sen kehittäjän Dave Snowdenin ideat antavat joitakin keinoja kompleksisten ongelmien hoitamiseksi.

Kurssin aikana opit tekemällä, sillä työstämme käytännön harjoituksia soveltamalla teoreettista taustaa joko yhteiseen tai reaalielämän oman esimerkin kautta tulevaan tapaukseen. Saat myös vastauksen siihen, miten fyysikko Richard Feynman liittyy aiheeseen.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään moniulotteisia asioita, joiden ratkaiseminen vaatii pragmaattista lähestymistapaa. Mm. johtajat, tuoteomistajat, projektipäälliköt, tiimien vetäjät ja jäsenet. 

Ongelmanratkaisukurssin sisältö

Postnormaali aika: teknologiset ja muut murrokset sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan

 • Millaisia vaikutuksia murroksella on organisaatioihin ja niiden haasteisiin?

Erilaiset ongelmatyypit - miksi päättely ei välttämättä toimi?

 • Ymmärrys kompleksisten ongelmien luonteesta ja haasteista
 • Cynefin viitekehys: making sense of complexity
 • Keinoja ymmärtää ongelmien luonne ja tapoja ratkaisujen löytämiseen

Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi

 • Palvelumuotoilu: ongelmanratkaisua ideoinnin keinoin
 • Ongelmien analysointi, perimmäinen syy
 • Perimmäisen syyn analysointi toiminnan kehittämisessä
 • Menetelmiä ja työkaluja työpajoihin

Tieteellinen menetelmä, empirismi

 • Demingin sykli ja kokeilukulttuuri kompleksisessa ympäristössä

Systeemiajattelu

 • Arvovirrat ja niiden merkitys ongelmien havaitsemisessa
 • Vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeys
 • Arvovirta-analyysi työkaluna
 • Syy-seuraussuhdediagrammi työkaluna

Hypoteesien testaaminen

 • Olettamus vai hypoteesi?
 • Tavoitteena oppiminen
 • Keinoja ja työkaluja hypoteesien testaamiseen

Ketterät mallit apuna ongelmanratkaisussa

 • Kyky reagoida muutoksiin ja empirismi
 • Perimmäinen syy, hypoteesi ja kokeilukulttuuri
 • Ketteryyden ja palvelumuotoilun yhteys
 • Katsaus ketterään ongelmanratkaisun viitekehykseen scrumiin

Aikataulu

Koulutuspäivä on klo 9:00-16:00. Aamiaista tarjolla klo 8:15 alkaen.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: