Tulevaisuutta kohti – SAFe® Summit Berliini 2024

Published 30.4.2024
Reading time approx 4 min
Welcome to the 2024 SAfe Summit Berlin

Huhtikuun toisella viikolla suuntasin keväiseen Berliiniin Scaled Agile, Inc:n järjestämään SAFe Summittiin. Siellä kävi pian selväksi, että SAFe (Scaled Agile Framework) -yhteisö elää ja voi hyvin, ja SAFen käyttö kasvaa nopeammin kuin koskaan. Skaalautuvaa ketteryyden viitekehystä käytetään tällä hetkellä huomattavassa osassa suuryrityksiä ja sen käytön kasvu on vuosittain kymmeniä prosentteja. On siis selvää, että liiketoiminnan ketteryyttä ja resilienssiä tukevalle viitekehykselle on suurta tarvetta, erityisesti nykyisenkaltaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Berliinin SAFe Summit kokosi yhteen yli 700 SAFe:n harjoittajaa ja (muutos)johtajaa jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia. Tapahtumassa korostui käsinkosketeltavan hieno yhteishenki ja jaettu uteliaisuus siitä, kuinka SAFe itsessään kehittyy ja mukautuu vastaamaan tulevaisuuden organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin.

Pääpuheenvuoro: Johtajien 8 prioriteettia vuodelle 2024

Pääpuheenvuorossaan Scaled Agilen toimitusjohtaja Chris James avasi tapahtuman kuvaamalla nykypäivän johtajien haasteita. Hän listasi 8 keskeistä johtajien työpöydällä tällä hetkellä olevaa asiaa:

Eight Key Priorities for CEOs in 2024

 1. Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen: tekoälyn hyödyntäminen automaation lisäksi uusien näkökulmien luomisessa, päätöksenteon apuna ja arvon luontiin läpi organisaation.
 2. Organisaatioiden yksilöllisten vahvuuksien havaitseminen: luodaan ymmärrys, mikä kunkin organisaation erottaa muista. Näiden vahvuuksien hyödyntämisen avulla voidaan lisätä kilpailukykyä, mikä myös tukee pitkän aikavälin menestystä.
 3. Digitaalisen murroksen hyödyntäminen maksimaalisen arvontuoton varmistamiseksi: digitaalinen murros ei ole pelkästään uusien teknologioiden käyttöönottoa vaan se on niiden strategista hyödyntämistä innovaatioiden luomisessa, tehokkuuden parantamisessa sekä asiakaskokemuksen parantamisessa.
 4. Energiamurroksen läpikäyminen: lisääntyvä tietoisuus kestävästä kehityksestä ja uusiutuvasta energiasta pakottaa organisaatiot käymään läpi muutoksen kohti puhtaampia energian lähteitä. Se auttaa myös hallitsemaan asiaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
 5. Geopoliittisten häiriöiden sietokyvyn varmistaminen: geopoliittiset tapahtumat ja muutokset voivat tuoda suuria vaikutuksia liiketoimintaan. Tarvitaan sietokyvyn kehittämistä, mikä kytkeytyy näiden riskien ymmärtämiseen ja niihin varautumiseen ketterällä ja mukautuvalla otteella.
 6. Jatkuva kasvu: kasvun ylläpitäminen vaatii proaktiivista otetta suhteessa innovaatioihin, markkinoiden laajenemiseen ja asiakasymmärrykseen. Se tarkoittaa myös jatkuvaan parantamiseen sitoutumista kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.
 7. Selviäminen vaihtelevan makrotalouden keskellä: talouden ehdot voivat olla ennakoimattomia. Organisaatioiden tulee pystyä mukauttamaan strategioitaan muutosten mukaisiksi selvitäkseen muuttuvassa markkinatilanteessa.
 8. Keskijohdon roolin kriittisyyden tunnistaminen: keskijohdolla on kriittinen rooli strategioiden muuntamisessa toimintakykyisiksi suunnitelmiksi, tiimien motivoinnissa ja toimintaan osallistumisessa. Heidän tärkeytensä tunnistaminen ja tukeminen voi auttaa organisaation kokonaismenestyksessä.

Jokaiseen aiheeseen liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. Niiden menestyksekäs kohtaaminen syntyy yhdistelmästä strategista näkemystä, toiminnallista erinomaisuutta ja halua mukautua muutoksiin.

Organisaatioiden arjessa nämä näkyvät kohdatessamme monenlaisia haasteita, kuten:

 1. Hämmennystä johtuen asioiden kompleksisuudesta
 2. Johdon linjauksien puute
 3. Muutosvastarinta
 4. Kulttuurierot

Puheenvuorossa myös muistutettiin ja kuvattiin, kuinka SAFe-viitekehys jo nykyisellään tukee näiden haasteiden ratkaisemista. Ovatko nämä ajankohtaisia teidän organisaatiossanne?

Tiedon ja tekoälyn aika

The future is already here – it’s just not very evenly distributed.
– William Gibson, Science Fiction Writer

Toisessa pääpuheenvuorossa Dr. Mik Kersten, Planview:n CTO, ja Dr. Steve Mayner, Framework VP ja SAFe Fellow Scaled Agilelta tarkastelivat ihmisen ja tekoälyn symbioottista suhdetta. Viime vuosina tekoälykuume on levinnyt laajaksi keskustelunaiheeksi. Tekoälyä ei pidä kuitenkaan nähdä vain automaation lisäämisen työkaluna vaan siitä on tulossa tärkeä kumppani tulevaisuuden työn muokkaamisessa. Kersten ja Mayner näyttivät, miten ihmisten ja tekoälyn kumppanuus edesauttaa menestyvien, joustavien organisaatioiden kehittymistä, mikä puolestaan mahdollistaa työntekijöiden menestymisen, innovaatioiden syntymisen ja aidon vaikuttavuuden.

Is your organization ready?

Puheenvuorossaan kaksikko nosti esille muun muassa seuraavat haasteet:

 • Liiketoimintajohtajat uskovat IT tiimien kykenevän toimittamaan 10x enemmän kuin mikä heidän todellinen kapasiteettinsa on.
 • 40 % tiimien ponnisteluista kuluu ylikuormitukseen ja pullonkauloihin.
 • Ideasta valmiiseen tuotteeseen kuluvasta ajasta vain 8 % käytetään arvoa tuottavaan työhön.

Onkin siis elintärkeää keskittyä asioiden virtaamiseen sujuvasti organisaation läpi eri tasoillaan, eli arvovirrasta huolehtimiseen, johon SAFe tarjoaa paljon hyviä malleja.

Rob Johnson, Spring-ohjelmointiviitekehyksen luoja, puolestaan esitti hätkähdyttävän ajatuksen, että koodaaminen ammattina häviää 5–10 vuoden kuluessa. Hän myös pohti kyselytutkimukseen pohjautuen tekoälyn vaikutuksia muihin aloihin.

Hänen tärkein viestinsä oli, että työn luonne muuttuu, ja kaikkien tulisi kyetä mukautumaan siihen.

AI won’t replace you. A person using AI will.
– Zain Kahn, CEO, Superhuman

Yhteisenä punaisena lankana kaikissa puheenvuoroissa oli, kuinka tekoälyä voi hyödyntää missä tahansa SAFe:n roolissa ja millä tahansa organisaation tasolla. Myös arvon virtaus läpi eri tasojen nousi vahvaksi painopisteeksi.

How AI can help Executives

Esimerkkinä tekoälyn hyödyntäminen johtotasolla. Näimme esimerkkejä liittyen kaikkiin SAFe:n rooleihin.

Responsible AI is not optional

Pääpuheenvuorojen lopuksi painotettiin tekoälyn vastuullisen käytön kolmea osa-aluetta: luotettavuutta, selitettävyyttä ja ihmiskeskeisyyttä.

Terveisiä muista SAFe Summitin tapahtumista

Seuraavissa blogeissani käyn läpi muita selkeästi korostuneita aihealueita kokoontumisen muissa esityksissä, joita olivat esimerkiksi kestävä kehitys, portfolionhallinnan merkitys, arvon mittaaminen, lean-ketterä johtajuus sekä ihmisten yhteistyön parantaminen.

Lopuksi valotettiin hieman ajatuksia itse SAFe-viitekehyksen tulevaisuudesta. Niissä korostuvat hidastaminen (kyetäkseen olla nopea), yksinkertaistaminen sekä vahvistaminen (poistamalla hälyä ja vahvistamalla pieniksi ongelmiksi purettuja suurempia ongelmia).

Kuulimme myös inspiroivia tarinoita SAFe:n hyödyntämisestä ei-IT ympäristöissä, kuten esimerkiksi autoteollisuudessa, julkishallinnossa ja maailmanlaajuisessa koulutustoiminnassa. Esityksiä täydensivät eri toimialojen ja teemojen ympärillä käydyt pyöreän pöydän keskustelut sekä valmennushetket kokeneiden SAFe-valmentajien kanssa. Verkostoitumista jatkettiin sponsorialueella sekä luonnollisesti hyvän ruoan äärellä.

Tapahtuma vahvisti entisestään tunnetta siitä, että ketterä yhteisö on lämminhenkinen ja tiivis sekä valmis jakamaan osaamistaan muille aiheesta kiinnostuneille. Oli ilo nähdä ja kuulla useita hienoja tarinoita siitä, mitä kaikkea aito ketteryys voi tuoda mukanaan.

Kou­lu­tus­ta ket­te­ryy­teen

About author:

Anssi Rusanen
Senior Consultant

Tags

Tekoäly Ketteryys SAFe AI Summit Berlin 2024