Saavutettavuus

Saavutettavuudella huomioit jokaisen palvelun käyttäjän.
Katso koulutukset

Saavutettavuus on asiakaslähtöistä digipalvelua jokaiselle verkkosivuston ja mobiilisovelluksen käyttäjälle. Jokaisella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus löytää tarvitsemaansa tietoa verkkosivustolta ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiinsa. 

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivut tehdään mahdollisimman monelle ihmiselle käyttökelpoisiksi.  Saavutettavuus edesauttaa sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja heille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän kyvyistään tai olosuhteistaan.  

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki on osa EU:n määräämää saavutettavuusdirektiiviä. Laki on tullut voimaan huhtikuussa 2019 ja sen piiriin kuuluu mm. julkisoikeudelliset laitokset, viranomaispalvelut ja järjestöt. Myös osa yksityisen sektorin yrityksistä pitää noudattaa direktiiviä, esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja liikennepalveluja tarjoavat yritykset. Saavutettavuusdirektiiviä ja sen sisältämää digipalvelulakia tulee noudattaa kaikissa EU-maissa ja sen sisällä toimivissa verkkokaupoissa viimeistään vuonna 2025. 

Tieturin kursseilla opi tuntemaan saavutettavuuden, onpa tavoitteenasi oppia perusteet tai syventää osaamistasi saavutettavuuden eri osa-alueisiin ja vaatimuksiin. 

Digitaalisen palvelun saavutettavuus

Saavutettavan digipalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kolme saavutettavuuden osa-aluetta: 

 1. Tekninen toteutus 
 1. Helppokäyttöisyys 
 1. Ymmärrettävyys 

Teknisellä toteutuksella tarkoitetaan, että palvelu toimii hyvin erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla. Verkkosivustolla on noudatettu oikeanlaista lähdekoodia, koodi on virheetöntä ja siinä on huomioitu HTML-standardit ja WCAG-ohjeistus. WCAG on lyhenne sanoista Web Content Accessibility Guidelines, eli se nimensä mukaisesti antaa raamit saavutettavan verkkosisällön luomiseen. 

Helppokäyttöisyys on sitä, että palvelussa on helppo navigoida, sivut löytyvät helposti ja käyttäjälle on vaivatonta suorittaa haluttu toiminto. 

Verkkosivusto on ymmärrettävä, kun siinä on käytetty helppolukuista tekstiä. Ymmärrettävyyttä helpottaa myös, kun sisältöjä tarjotaan myös esimerkiksi videoina, kuvina ja äänenä tekstin lisäksi. 

Tieturin Saavutettavuus suunnittelijoille ja kehittäjille -kurssilla opit ymmärtämään, miksi tiettyjä asioita vaaditaan verkkopalveluiden saavutettavuudessa ja miten eri elementtejä toteutetaan kooditasollakin saavutettavasti. 

Millaisia vammoja saavutettavia verkkopalveluita kehittäessä tulisi ottaa huomioon?

Vammaiset ovat yhtä erilaisia kuin ei-vammaiset, ja niin ovat myös heidän vammansa. On tärkeää huomioida se, että vammaiset ihmiset eivät välttämättä käytä tietokonetta juuri samalla tavalla kuin verkkopalveluiden kehittäjä. Erilaiset vammat voivat vaikuttaa käyttäjän tapoihin käyttää palveluita eri tavoin. 

Näkövammaiset henkilöt

Näkövammaisia ovat esimerkiksi sokeat, heikkonäköiset ja värisokeat. Monet näkövammaiset käyttävät näytön suurennuslasia, joka on joko fyysinen suurennuslasi tai ohjelmiston zoomausominaisuus. Useimmissa selaimissa ja käyttöjärjestelmissä on nykyään zoomausominaisuudet. Jotkut käyttäjät käyttävät ruudunlukuohjelmia, jotka lukevat digitaalista tekstiä ääneen. 

Kuulovammaiset henkilöt

Kuurojen ja huonokuuloisten kuulonalenema vaihtelee lievästä syvään. Vaikka jotkut käyttävät apuvälineitä, ne eivät ole kovin yleisiä. Tekstivaihtoehtoja on tarjottava, jotta ne olisivat saavutettavia. Videot olisi kuvatekstitettävä manuaalisesti, ja audiosisällöstä olisi toimitettava transkriptiot. Lisäksi olisi harkittava tekstin yksinkertaistamista. 

Liikuntarajoitteiset henkilöt

Näillä ihmisillä on liikuntavamma, joka voi liittyä puhtaasti fyysisiin ongelmiin (kuten raajojen menetykseen tai halvaantumiseen) tai neurologisiin/geneettisiin häiriöihin, jotka johtavat raajojen heikkouteen tai hallinnan menettämiseen. Joillakin ihmisillä saattaa olla vaikeuksia tehdä hiiren käyttöön tarvittavia tarkkoja kädenliikkeitä, kun taas toisilla voi olla vakavampia vammoja, ehkä jopa niin paljon halvaantuneita, että heidän on käytettävä pään osoitinta toimiakseen tietokoneen kanssa. Tällainen vamma voi johtua myös vanhuudesta eikä mistään erityisestä vammasta tai sairaudesta, ja se voi johtua myös laitteiston rajoituksista – joillakin käyttäjillä ei välttämättä ole hiirtä. 

Ihmiset, joilla on kognitiivisia häiriöitä

Kognitiivinen heikentyminen tarkoittaa monenlaisia vammoja, synnynnäisistä kognitiivisista toimintakykyä rajoittavista vammoista ikääntyviin ihmisiin, joilla on vaikeuksia ajattelun ja muistin ylläpitämisessä. Tähän joukkoon kuuluvat myös mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta ja skitsofreniasta, kärsivät ihmiset sekä ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia, kuten lukihäiriö ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. 

On tärkeää, että vaikka kognitiivisten häiriöiden kliiniset määritelmät vaihtelevat suuresti, kognitiivisia häiriöitä sairastavilla ihmisillä on yhteisiä toiminnallisia ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi vaikeudet ymmärtää sisältöä, muistaa, miten tehtävät suoritetaan, ja epäjohdonmukaisten verkkosivujen ulkoasujen aiheuttama hämmennys. 

Hyvä perusta kognitiivisesti heikentyneille henkilöille suunnatulle saavutettavuudelle on: 

 • Sisällön tarjoaminen useammalla kuin yhdellä tavalla, esimerkiksi tekstistä puheeksi tai videon avulla 
 • Helposti ymmärrettävä sisältö, kuten selkokielellä kirjoitettu teksti 
 • Huomion keskittäminen tärkeään sisältöön 
 • Häiriötekijöiden, kuten tarpeettoman sisällön tai mainosten, minimointi 
 • Johdonmukainen verkkosivujen ulkoasu ja navigointi 
 • Tutut, vakiintuneet elementit, kuten alleviivatut linkit sinisellä, kun niitä ei ole käytetty, ja violetilla, kun niitä käytetään 
 • Prosessien jakaminen loogisiin, olennaisiin vaiheisiin, joissa on edistymisindikaattorit 
 • Verkkosivuston todennus mahdollisimman helpoksi turvallisuudesta tinkimättä 
 • Lomakkeiden helppokäyttöisyys, esimerkiksi hyödyntämällä selkeitä virheilmoituksia 

Saavutettavuuskoulutukset

Yhä useammalta työntekijältä odotetaan tietoa ja osaamista saavutettavuusasioista. Tieturin saavutettavuuskoulutuksissa käydään läpi esimerkkien, keskustelun ja pienten harjoitusten avulla saavutettavuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä sen osa-alueisiin liittyviä vaatimuksia. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit