18 % käyttää tekoälyä päivittäin työssään – tietoturva- ja kyberturvariskit suurin huolenaihe tekoälyssä

Julkaistu 6.3.2024
Lukuaika noin 4 min

Tieturin Tekoälyn hyödyntäminen omassa työssä 2024 -kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2024 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 485 työelämän ammattilaista eri puolilta Suomea. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tekoälytyökaluja käytetään eri aloilla ja kuinka ne vaikuttavat ammattilaisten työskentelytapoihin ja työtehtävien hoitoon ja miten tekoälyn käyttö tulee heijastumaan osaamistarpeisiin.

Kyselen tulokset valottavat tekoälyn käytön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä eri alojen ammattilaisten keskuudessa. Mielenkiintoisena havaintona on, että vain 18 % vastaajista käyttää tekoälyä päivittäin työssään – vaikka tekoälyn hyödyntäminen on kasvussa, on sen integrointi päivittäisiin työprosesseihin vielä kehitysvaiheessa. 

”Tekoäly asettaa tarpeita yksilöiden osaamisen jatkuvalle päivittämiselle ja työyhteisöjen sopeutumiskyvylle. Tämä ei ole ainoastaan teknologinen haaste, vaan se edellyttää meiltä kaikilta valmiutta ja motivaatiota uudistua ja oppia uutta”, korostaa Tieturin liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi.

Tekoäly koetaan mahdollisuudeksi, mutta myös riskit huolestuttavat

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että tekoälyn käytön keskeiset edut koetaan liittyvän tehokkuuden parantumiseen, luovuuden tukemiseen, ja paremman tiedon tai sisällön tuottamiseen. Tehokkuuden parantuminen, jonka 82 % päivittäin tekoälyä käyttävistä mainitsi, korostaa tekoälyn roolia prosessien nopeuttajana ja rutiinitehtävien automatisoijana. Päivittäin AI:ta käyttävien vastauksissa nousseet luovuuden tukeminen (36 %) ja parempi tiedon tuottaminen (49 %) osoittavat puolestaan, että tekoäly on monelle merkittävä työkalu uusien ideoiden generoinnissa ja tietopohjaisessa päätöksenteossa.

Tietosuojan ja tietoturvan riskit nousivat kyselyn vastauksissa esille suurimpana huolena. Lisäksi eettiset huolenaiheet, kuten algoritmien puolueellisuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys, ovat keskeisiä riskejä, jotka herättävät keskustelua tekoälyn vastuullisesta käytöstä.

”Tulokset eivät yllätä vaan sen sijaan tuntuvat vahvistavan sitä, että vaikka tekoäly kehittyy hurjaa vauhtia, ihmiset ja suomalaiset organisaatiot omaksuvat sitä käyttöönsä vielä varsin maltillisesti. Tämähän on ollut jo pitkään tunnettu: teknologia kehittyy nopeammin kuin me ihmiset muutamme käyttäytymistämme”, arvioi henkilöstöanalytiikan sanansaattaja Jaana Saramies HR-älytalo Saratiikalta. ”Olemme vielä kaukana paljon kohistusta tekoälyn tuottavuusloikasta”, hän jatkaa.

Harvemmin tai ei koskaan tekoälyä käyttävät vastaajat kokivat myös tehokkuuden parantumisen tärkeäksi, mutta merkittävästi pienemmällä prosenttiosuudella (49,6 %) kuin aktiivisesti käyttävät. Luovuuden tukeminen (19,7 %) ja parempi tiedon tai sisällön tuottaminen (39 %) olivat myös tässä ryhmässä arvostettuja etuja, mutta niiden merkitys oli vähäisempi verrattuna aktiivisempiin käyttäjiin.

Tekoälykouluttaja ja -asiantuntija Anttu Koistinen nostaa tuloksista, että tekoälyn mahdollisuuksia ei jokainen vielä välttämättä tunne:

”Suurin osa ihmistä ei ole vielä sisäistänyt, miten korkealla tasolla tekoälyä voi käyttää jo tällä hetkellä, kunhan on oikeanlaiset käyttöprosessit sekä parhaimmat työkalut eri työtehtäviin käytössä. Tämän takia kouluttamis- ja viestintätyötä tekoälyn tehokkaasta hyödyntämisestä on vielä paljon edessä tulevaisuudessa, jotta sen konkreettiset hyödyt oikein käytettynä saadaan jalkautettua ihmisten ja yritysten työarkeen entistä suoraviivaisemmin.”

Ero aktiivisten ja ei-aktiivisten käyttäjien välillä

Tekoälyn käyttötiheys työssä vaikuttaa koettuihin hyötyihin ja riskeihin sekä yleiseen suhtautumiseen tekoälyä kohtaan. Päivittäin tekoälyä käyttävät kokevat selvästi eniten positiivisia vaikutuksia ja ovat optimistisimpia tekoälyn tulevaisuuden potentiaalin suhteen. Erojen huomioiminen aktiivisesti ja ei-aktiivisesti tekoälyä käyttävien vastauksissa korostaa, miten tärkeää on edistää laajempaa ymmärrystä ja käyttöä tekoälyteknologian mahdollisuuksista työelämässä.

Tulevaisuus näyttää johtuuko käyttöerot siitä, ettei isommat massat ole vielä löytäneet tapoja hyödyntää tekoälyä yhtä tehokkaasti, vai ettei kaikki työt ole samalla tavalla tekoälyllä tehostettavissa.

Vaikka vain pieni osa vastaajista käyttää tekoälyä päivittäin, on sen potentiaali monelle tehokkuuden ja luovuuden lisääjänä selvä. Samanaikaisesti tietoturva- ja kyberturvariskien sekä eettisten kysymysten huomioiminen korostaa tarvetta kehittää vastuullisia ja turvallisia tekoälyn käyttötapoja.

Lataa koko raportti 

Haluatko syventyä tekoälyn hyödyntämisen tutkimustuloksiin tarkemmin? Lataa koko Tekoälyn hyödyntäminen omassa työssä 2024 -raportti. 

Tutustu Tieturin tekoälykoulutuksiin

Asiasanat:

Tekoäly Tietoturva Tekoäly työelämässä